Част от децата могат да бъдат дигитално изключени от образователния процес заради липса на компютри. Това предупреди омбудсманът Диана Ковачева в становище до председателя на парламентарната комисия по образованието и науката Милена Дамянова. Повод за писмото й са готвените от МОН промени в Закона за предучилищно и училищно образование.

Новите текстове се отнасят до включването на 4-годишните деца в задължително предучилищно образование и въвеждането на трайна законова уредба на обучението от разстояние в електронна среда.

Общественият защитник получила многобройни писма от социално слаби семейства или семейства, чиито доходи не позволяват закупуването на електронни устройства, семействата с две деца, децата, настанени в интернати, както и децата от ромските общности. Някои домакинства не могат да си позволят месечните сметки за интернет, подчерта омбудсманът.

В становището си доц. Ковачева подкрепя регламентирането на електронно дистанционно обучение на учениците, но акцентира, че при извънредното положение заради коронавируса, се е откроил проблем с дигиталното неравенство в обществото.

"Съгласно чл. 53, ал. 3 на Конституцията на РБ основното и средното образование в държавните и общинските училища е безплатно. Задължение на държавата е да бъдат осигурени условия за реализиране на безплатно образование", пише Ковачева.

Липсата на адаптирани програми, малкото часовете за ресурсно подпомагане и техническа неосигуреност на ресурсните учители и на интернет платформите за адекватна и пълноценна работа с децата, водят до непълноценно електронно обучение и регрес във вече постигнати знания и умения на учениците.

Омбудсманът настоява предвиденото до 20% електронно дистанционно обучение да се направи след оценка на влиянието на обучението в електронна среда върху психофическото им развитие и за формирането на комуникационните им умения. Това дистанционно обучение е само за учениците от иновативните училища.

"Проведеното дистанционно обучение бе възприето в голяма степен от участниците в него и от обществото като успешно. Подкрепям въвеждането на новите технологии в образованието и дигитализацията му, но това трябва да бъде съобразено с възможностите на семействата и те да бъдат ефективно подпомогнати, така че всички деца в страната да имат равен достъп до електронните ресурси и да се възползват от достиженията на електронната среда", пише Ковачева.

Задължителното предучилищно образование от 4-годишна възраст е подходящо, но то трябва да се въведе само при ясни гаранции за родителите, децата и учителите, че подобен проект може да се реализира.

Системата трябва да осигури необходимата материална база, подготвени учители, адаптирани учебни програми (с преимущество на повече игри за децата), категорична е Ковачева.

Макар задължителното предучилищно образование да е безплатно, реално то е съпроводено с допълнителни такси. В някои общини те са премахнати, но в други са пречка за обхващането в образователната система на децата от семейства с ниски доходи и неблагоприятно социално положение.

"Институцията на омбудсмана прие за своя кауза и премахването на таксите за детските градини като инструмент за осъществяване на равния достъп до образование на всички деца", пише още омбудсманът.

Тя изтъква, че са нужни ясни и справедливи критерии, така че мярката за подкрепа от държавния бюджет да обхване всички деца, живеещи в бедност и в риск от бедност.