От Министерството на образованието и науката (МОН) предлагат да отпадне изискването за поставяне на холограмен стикер на дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование.

Идеята е заложена в проект за промени в Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища. Промените са публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на МОН.

България подкрепя въвеждането на общоевропейски дипломи за висше образование

България подкрепя въвеждането на общоевропейски дипломи за висше образование

Тази позиция одобри правителството преди редовното заседание на Съвета по образование

Първоначално идеята за поставяне на холограмен стикер на дипломите за висше образование е била чрез него да се удостовери тяхната истинност. С развитието на цифровите технологии през годините са разработени и въведени други механизми за контрол на издаването на дипломи, които служат за проверка и удостоверяване на автентичността им.

Регистрите за висше образование вече са оптимизирани. Предстои и въвеждане на изцяло нови функционалности на Регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти, по степени на обучение и по професионални направления. Мотивът е, че с тази промяна регистърът ще стане достатъчно надежден инструмент за проверка и контрол на провежданото обучение на конкретен студент, а по този начин и за удостоверяване истинността на издадената диплома за висше образование.

Кабинетът предлага университети да издават съвместни дипломи

Кабинетът предлага университети да издават съвместни дипломи

Дава се възможност придобиването на докторска степен чрез работа по изследователски проект

Предлаганите промени имат за цел да намалят административната и регулаторна тежест за висшите училища в България. Те са обсъдени и подкрепени от Съвета на ректорите.