948 235 лв. допълнителни средства по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или разходите за наем на педагогическите специалисти в детските градини и училищата за 2018 г. Сумата бе одобрена по време на редовното правителствено заседание.

С парите ще бъдат възстановени 930 835 лв. за транспорт и 17 400 лв. за наем на педагогическите специалисти за 2018 г. Това е според Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Плащат транспорта на повече пътуващи учители

Плащат транспорта на повече пътуващи учители

Директорите на училищата трябва да възстановят разходите

Парите се дават по списък, предоставен от кметовете на общини. В рамките на един и същи период на учителите могат да бъдат възстановявани извършените разходи или за транспорт, или за наем по месторабота.

Допълнителните трансфери няма да доведат до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. Необходимите суми са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.