На Портала за достъп на електронни административни услуги на Държавна агенция "Електронно управление" - https://egov.bg/wps/portal са достъпни пет нови услуги за централизирано заявяване на Министерство на образованието и науката (МОН). Това съобщават от министерството.

Ето и кои са:

1. 1177 Издаване на удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше и висше образование до 27.12.1995 г. и висше образование на образователно-квалификационна степен "специалист по..." до 22.05.2007 г. в страната: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/ministerstva/uslugi-81/1177

2. 1603 Вписване, промени и отписване в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на частни детски градини и училища: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-81/1603

3. 2892 Вписване, промени и отписване на частни професионални колежи в Регистъра на професионалните колежи: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-81/2892

4. 2893 Предоставяне на писмено съгласие за промяна на предназначението на сграда или на част от сграда, отредени за обекти на образованието и науката: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-81/2893

5. 2894 Предоставяне на писмено съгласие за изменение на подробни устройствени планове за промяна на предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието и науката: https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/ministerstva/uslugi-81/2894