Правосъдното министерство иска практикуващите юристи да оценят юридическото образование в България. Социологическото проучване цели да очертае основните проблеми пред обучението по право и необходимите решения и промени за съобразяването му с реалностите на практиката и на юридическата професия.

За 14 дни ще бъдат анкетирани над 500 практикуващи юристи от всички основни области на юридическата професия.

Екип социолози от катедрата по социология в Софийския университет, ръководена от доц. д-р Петя Кабакчиева са изготвили анкетата, която е анонимна. В нея се включват въпроси от реда за прием в юридическите факултети, реда на провеждане на държавните изпити на завършващите специалност „право", провеждането на практиката за придобиване на юридическа правоспособност.

Юристите ще трябва да отговорят и за общите задължителни изисквания към учебната програма, необходимост от включване на нови елементи в обучението с оглед на практиката на съответния анкетиран и какви точно, необходимост от засилване на обучението по конкретни предмети, оценка на подготовката по отделни предмети през последните 10 години и т.н.

Очаква се резултатите да са готови до средата на месец юли, когато ще бъдат представени от екипа, извършил изследването. Това проучване ще залегне в промените на действащата уредба на обучение в специалност „право" и за изготвяне на необходими изменения в нея.

Обновяването на документа е според Актуализираната стратегия за реформа в съдебната система и предвид необходимостта от преглед на правната рамка на юридическото образование с оглед гарантиране съответствието й с европейската уредба в областта на регулираните професии и изискванията на Болонския процес.

За промените се предвижда серия от консултации с институции, съсловни организации и граждански структури, които имат отношение към юридическото образование. Първите срещи са още тази седмица със съсловните организации на магистратите и представители на деветте юридически факултета.

До края на месеца Министерство на правосъдието планира да проведе срещи също с върховните съдилища, с прокуратурата и различни специализирани неправителствени организации.

С оглед отразяването на съвременните стандарти и достижения в развитието на обучението по право в Европа, е поискана институционална помощ от други държави членки на ЕС, с утвърдени модели на обучение по право, привличащи голям брой чуждестранни студенти.

В рамките на тази мярка външни експерти от тези държави ще подпомогнат оценката на актуалното състояние на юридическото образование и ще предложат евентуални промени, насочени към неговото модернизиране и доближаването на обучението по право до успешните европейски модели на юридическо образование.