Правителството предлага на Народното събрание да се открие Медицински факултет към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас.

Новият факултет се създава по предложение на ръководството на висшето учебно заведение, взето въз основа на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект, информират от пресслужбата на МС.

Проектът предвижда в новия факултет да се обучават студенти по специалността от регулираните професии "Медицина". Обучението ще се осъществява в съответствие с изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицина" и "Дентална медицина" за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър".

Университетът разполага с необходимата материално-техническа база за качествен образователен и научноизследователски процес.

Учебният процес ще се води от 54 преподаватели, разпределени в 9 катедри.

В Медицинския факултет на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще се подготвят лекари за нуждите на спешната медицинска помощ, доболничната и болничната медицинска помощ, диспансери, центрове за опазване на общественото здраве, научноизследователски институти, служби по трудова медицина.

Към момента в университета има Факултет по обществено здраве и здравни грижи, към който има 5 катедри - "Здравни грижи", "Предклинични и клинични дисциплини", "Рехабилитационна и морска медицина", "Организация и управление на здравеопазването" и "Спорт".

Проектът предвижда създаването на изцяло нов факултет, който няма да заимства функциите на Факултета по обществено здрави и здравни грижи, обясни за news.bg проф. М. Терзиева - директор на учебно-информационния център към учебното заведение.