Студентите от Русенския университет „Ангел Кънчев" вече могат да продътлжат образованието си в САЩ, информира електронното издание Ruseinfo.net .

На основа на международен договор между Стопанска академия „Д. Ценов", Русенски университет „Ангел Кънчев" и Университет „Шилер", намиращ се в САЩ, щат Флорида, се предлага на магистри обучаващи се по програмите на СА „Д. Ценов" и РУ „А. Кънчев" (направление стопанско управление и икономика) нова, привлекателна възможност за продължаване на образованието в САЩ и получаване на американска диплома за Магистър по бизнес администрация в следните направления:

- международен бизнес;
- международен хотелиерски и туристически мениджмънт;
- мениджмънт на информационните технологии;
- бизнес управление в хотелиерския и международен бизнес.

Съществено предимство на предлагания вариант е обстоятелството, че докато американският студент достига до съответната магистърска степен след 5 годишно следване при заплащане на високи американски такси, български студенти ще имат възможност при значително облекчени условия да бъдат приети като студенти в Университет "Шилер".

В съответствие с постигната договореност с Университет "Шилер" при успешно положени в България изпити по съответната магистърска програма на българския студент ще му бъдат признати 18 образователни кредитни точки. Той може да получи американската магистърска степен след заплащане само на таксите за един летен семестър (съкратен) и за един редовен семестър в рамките общо на около 6 месеца. За студенти с висок успех университет "Шилер" отпуска 10 стипендии.

Обучението в САЩ изисква владеенето на английски език до равнище TOEFEL, доказано със съответен документ. В случай, че студент не може да продължи веднага образованието си в САЩ поради незадоволително владеене на английски език или визови проблеми, той, след дипломирането си, получава българска диплома и запазва правото за продължаване на образованието си в САЩ. За целта студентите ще получат документ доказващ наличието на 18 образователни кредита.

За улесняване на чуждоезиковата подготовка ще се организират групи за подготовка по английски език (до ниво TOЕFEL) и усвояване на специфичната икономическа английска терминология. Езиковите курсове ще се провеждат в град Русе със съдействието на Русенски Университет „Ангел Кънчев" и Университетска асоциация за продължаващо образование.