Основните резултати от проведените от Националния статистически институт - НСИ годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че през учебната 2016-2017 година в детски градини са записани 224.4 хил. деца, или с 3.3% по-малко в сравнение с предходната година.

Завършилите средно образование през 2016 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 24.4 и 20.6 хил. ученици.

Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2016-2017 година са 249.9 хиляди.

Към 31 декември 2016 г. за придобиване на образователна и научна степен "доктор" у нас се обучават 6 738 лица, от които 503 чужди граждани.

Към 1 декември 2016 г. в страната функционират 1 894 самостоятелни детски градини с директор, или със 108 по-малко в сравнение с предходната година. В тях са записани 224.4 хил. деца, от които 116.2 хил., или 51.8%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 3.3%.

Към 1 октомври 2016 г. учебни занятия се водят в 1 990 общообразователни училища, от които 145 начални, 1 291 основни, 4 прогимназии, 128 гимназии и 422 средни училища (СУ).

В сравнение с предходната година общообразователните училища намаляват с 24 поради закриване или преобразуване. Учениците са 605.7 хил., от които 100.5 хил. са записани в училища в селата. В сравнение с предходната учебна година учениците в тази образователна програма се увеличават с 3.5 хил., или с 0.6%. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 22 ученици.

Учителите (вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2016 - 2017 година са 47.9 хил., или с 2.6 хил. повече в сравнение с предходната година. От тях 93.6% са с високо образование (завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър"), 5.8% са завършили "професионален бакалавър" или еквивалентна в миналото степен и 0.6% са със средно образование. В учителската професия преобладават жените, които съставляват 85.0% от общия брой на учителите.

Към 1 октомври 2016 г. в страната функционират 75 частни общообразователни училища, от които 8 начални, 31 основни, 22 гимназии и 14 средни училища (СУ). В тях са записани общо 8 493 ученици, или 1.4% от общия брой на учениците в общото образование.

В училищата и паралелките за деца със специални образователни потребности учат общо 3.2 хил. деца, или с 5.4% по-малко в сравнение с предходната учебна година. За тяхното обучение и възпитание полагат грижи 738 учители специалисти и 267 възпитатели.

Професионалното образование и обучение през учебната 2016-2017 година се осъществява в 22 училища по изкуствата, 24 спортни училища, 373 професионални гимназии и 35 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 131.4 хил. и в сравнение с предходната учебна година намалява с 4.1 хил., или с 3.1%.

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 60.0% от общия брой на учениците в тази образователна степен.

В програмите за придобиване на трета степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучаващи специалности в областите "Технически науки и технически професии" - 28.5%, следван от този на учениците в "Услуги за личността" - 17.7%.

В програмите за придобиване на втора степен професионална квалификация водещи са областите "Технически науки и технически професии" (25.4% от учащите) и "Услуги за личността" (24.2%).

През настоящата учебна година учителите в професионалните училища са общо 11.5 хил., като 94.8% от тях са с придобити образователно-квалификационни степени "бакалавър" или "магистър".

През 2016 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища, професионалните гимназии и професионалните училища с диплома са завършили 20.6 хил. души. Степен на професионална квалификация по съответните програми е придобита от следния брой учащи:

1 011 ученици са получили първа степен професионална квалификация в профе-сионалните училища и паралелки с прием след VI, VII и VIII клас;

Втора и трета степен професионална квалификация през 2016 г. са придобили съответно 2.9 хил. и 13.1 хиляди;

711 ученици са придобили четвърта степен професионална квалификация в професионалните колежи с прием след завършено средно образование.

През учебната 2016-2017 година 1 265 ученици се обучават в 46 частни професионални училища, което е 1.0% от всички ученици в професионалното образование.

В програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение (ЦПО), професионални гимназии и професионални колежи са записани 11.0 хил. лица на възраст 16 и повече години. По степени на професионална квалификация разпределението им е: първа степен - 5.9 хил., втора степен - 2.8 хил., трета степен - 2.3 хил., и четвърта степен - 36 души.

Общият брой на студентите в България, записани в четирите образователно-квалификационни степени "професионален бакалавър", "бакалавър", "магистър" и "доктор", е 249.9 хил., което е с 16.8 хил., или с 6.3%, по-малко в сравнение с предходната учебна година.

Колежи (образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър")

За придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "професионален бакалавър" в колежите се обучават 10 335 студенти, като спрямо предходната година техният брой намалява с 1 284 души, или с 11.1%. От общия брой студенти в тази образователно-квалификационна степен 2 375 души, или 23.0%, са записани в частни колежи.

В структурата по области на образованието най-висок относителен дял заемат обучаващите се по специалности в област "Здравеопазване" - 26.3%, следвани от "Спорт, туризъм и хотелиерство" - 21.1%, "Технически науки и технически професии" - 20.3%, и "Стопански науки и администрация" - 18.6%.

През 2016 г. ОКС "професионален бакалавър" са придобили 2 418 студенти. Най-голям е броят на дипломираните по специалности в област "Здравеопазване" - 674 души, или 27.9% от общия брой на завършилите, следван от областите "Стопански науки и администрация" - 540 души (22.3%), "Спорт, туризъм и хотелиерство" - 466 души (19.3%), и "Технически науки и технически професии" - 430 души (17.8%).

Преподавателите в колежите са 768, като от тях на основен договор са 393, или 51.2%.

За придобиване на образователно-квалификационни степени (ОКС) "бакалавър" и "магистър" в университетите и специализираните висши училища се обучават 232.9 хил. души, като от тях 31.3 хил., или 13.5%, са записани в частни висши училища. В сравнение с предходната учебна година броят на учащите в частни висши училища намалява с 3.3 хил., или с 9.5%.

Студентите - български граждани са 219.9 хил., или 94.5% от всички студенти в университети и специализирани висши училища, и в сравнение с предходната година техният брой намалява със 17.0 хил., или със 7.2%. Чуждестранните студенти са 12 916, което е с 13.5% повече спрямо 2015/2016 учебна година.

Най-голям е броят на чуждестранните студенти от Гърция - 26.9%, следван от тези от Турция - 14.3%, Великобритания - 11.9%, и Германия - 8.1% от общия брой чуждестранни студенти.

Броят на мобилните студенти, обучаващи се в университетите и специализираните висши училища, нараства от 11 147 души през 2012/2013 на 13 042 души през 2016/2017 учебна година, или със 17.0%.

Преподавателите в университетите и специализираните висши училища са 21.5 хил., като на основна работа са 13.5 хил., или 62.8%.

За придобиване на ОКС "бакалавър" се обучават 155.2 хил. студенти, от които 52.0% са жени. От общия брой студенти 14.4% са записани в частни висши училища.

В структурата по области на образованието най-висок относителен дял заемат студентите от област "Стопански науки и администрация" - 22.2%, следвани от областите "Технически науки и технически професии" - 15.1%, и "Науки за обществото и човешкото поведение" - 11.6%. Най-малък е делът на студентите, обучаващи се в областите "Природни науки" - 0.8%, и "Математика и статистика" - 0.3%.

В ОКС "бакалавър" са приети 38.5 хил. нови студенти, като новоприетите жени са 19.5 хил., или 50.5%.

През 2016 г. у нас тази степен са завършили 30.9 хил. студенти, от които 18.4 хил., или 59.5% са жени. Най-висок е относителният дял на дипломиралите се от следните области на образованието: "Стопански науки и администрация" - 29.9%, "Науки за обществото и човешкото поведение" - 15.7%, и "Технически науки и технически професии" - 11.6%.

В частни университети са се дипломирали 18.0% от всички дипломирани в ОКС "бакалавър".

За придобиване на ОКС "магистър" в университетите и специализираните висши училища се обучават 77.6 хил. души, от които 57.6% са жени. Българските граждани са 88.6% от всички записани в тази ОКС, а 9.0 хил., или 11.6% от студентите в тази степен, се обучават в частни висши училища.

В структурата по области на образованието най-висок относителен дял заемат студентите от област "Здравеопазване" - 23.8%, следвани от областите "Стопански науки и администрация" - 18.6%, и "Право" - 12.8%. Най-малък е делът на студентите, обучаващи се в областите "Журналистика, масова комуникация и информация" - 0.4%, "Природни науки" - 0.3%, и "Математика и статистика" - 0.1%.

Новоприетите в програми за придобиване на ОКС "магистър" след завършено средно образование са 6.5 хил., от които малко над две трети (69.2%) са български граждани .

Новоприетите в магистърски програми след завършена ОКС "бакалавър" са 20.7 хил., като от тях 4.0% са записани по програми след завършена степен "професионален бакалавър".

През 2016 г. в България висше образование, степен "магистър", са завършили 25.6 хил. студенти, от които почти две трети (64.2%) са жени.

Най-висок е относителният дял на дипломиралите се от следните области на образование: "Стопански науки и администрация" - 32.1%, "Науки за обществото и човешкото поведение" - 11.0%, и "Подготовка на учители и науки за образованието" - 10.2%. Най-нисък е относителният дял на дипломираните в областите "Опазване на околната среда" - 0.7%, "Журналистика, масова комуникация и информация" - 0.6%, "Ветеринарна медицина" - 0.3%, и "Математика и статистика" - 0.1% от общия брой дипломирани в ОКС "магистър".

В частни университети са се дипломирали 13.2% от всички дипломирани в ОКС "магистър".

Към 31 декември 2016 г. у нас се обучават общо 6 738 докторанти, като 51.9% от тях са жени.

През 2016 г. в частни институции се обучават 3.9% от докторантите.

Чуждите граждани, обучаващи се за докторанти в България, са 503, което е с 4.4% повече в сравнение с предходната година. От тях най-висок е делът на докторантите от Гърция - 26.0%, следвани от тези от Турция (18.5%), Казахстан (9.5%) и бившата югославска република Македония (5.6%).

Новоприетите докторанти през 2016 г. са 2 085, от които 1 094, или 52.5%, са жени.

През 2016 г. образователна и научна степен "доктор" са придобили 1 464 души, от които 773, или 52.8%, са жени. Наблюдават се съществени различия в структурата на дипломираните мъже и жени по области на образование.