Във всяко населено място с училище до 20 август ще бъдат сформирани екипи, които ще работят за записване на всички деца в детска градина или училище.

Проектът има за цел да задържи в образователната система деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, съобщават от МОН. Проектът предстои да бъде утвърден от Министерски съвет.

Близо 50 хил. първокласници ще получат еднократна помощ

Близо 50 хил. първокласници ще получат еднократна помощ

По 250 лв. на дете отпуска държавата

В екипите ще участват представители на регионалните управления на образованието, на градини и училища, на общините и службите за социално подпомагане и дирекциите на МВР.

В населените места, където няма ресурс за създавани на екипи, ще бъдат командировани служители от друго място.

Механизмът е необходим, защото преодоляването на проблема с преждевременното напускане на образователната система изисква интегрирана политика и ангажираност на всички ведомства и институции, свързани с образованието.

По данни на Националния статистически институт през учебната 2015/2016 всеки седми ученик между 15 и 18 години не е в училище.

Основните причини са свързани със социално-икономически фактори, институционални проблеми, миграция, фактори на местоживеенето и жилищната среда, етнокултурни фактори и други.