В края на април се проведе Първо заседание на Комитета за наблюдение на програма "Образование" 2021-2027 г., на което присъства и министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов. Беше отчетен напредъкът по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", одобри се докладът за нейното изпълнение и се приеха изменения, съобщиха от пресцентъра на Министерство на образованието и науката.

По темата промените разказва Владимир Станчев, който е и директор на дирекция "Управление и изпълнение на проекти" в МОН обяснява промените.

Основните промени са:

  • Основната важна промяна по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" е в дейност 5 от проекта - "Провеждане на допълнително синхронно обучение". Дейността досега обхващаше провеждането на допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда на ученици от I-ви до XII-ти клас. Една от промените е насочена към провеждане на тези обучения и с физическо присъствие в училище (в присъствена форма). Обученията, включени в дейността са за ученици, които не са посещавали дневна присъствена форма на обучение или не са участвали във форма синхронно обучение от разстояние в електронна среда по медицински или уважителни причини (напр. поставени под карантина), както и ученици, които са принудени да напуснат държавата, в която се обучават, пребивават на територията в България и са записани в българската образователна система. Поради настъпилите извънредни обстоятелства в Украйна, свързани с военната криза, в дейността ще бъдат обхванати и украински ученици, получили временна закрила, които са записани в български училища.
  • Ще се изработи и методика за реализиране на тренинги за социално-емоционална подкрепа на педагогическите специалисти и учениците при кризи. Методиката и инструментите за реализиране на тренингите ще включват няколко направления, свързани с подкрепа и действие при евентуални случаи на пандемии и постпандемични състояния, заплаха от тероризъм в училищата, подкрепа при евентуални случаи на насилие, подкрепа при състояния на изострено чувство за заплаха на живота, природни бедствия и др.

Тренингите ще бъдат апробирани първо в училищата, въвели иновации свързани с развиването на глобални компетентности и в частност изучават предмет "Гражданско образование", а след това и в останалите.

  • Предстои да се изработи методика/инструменти за преподаване на български език като чужд в българоезична среда на ученици, включили се от чужди образователни системи.

Провеждането на обучение по български език като чужд език и прилагането на единна методика за обучение, както на учителите, така и на учениците, са ключови за адаптацията на учениците и тяхната успеваемост в училищата. В допълнение, сме планирали провеждането на обучителни семинари за 1500 педагогически специалисти за прилагане на методиката. В рамките на дейността ще бъдат включени педагогически специалисти, които са срещнали затруднения при провеждането на обучение по български език на ученици идващи от външни за българската образователни системи.

  • Продължава работата с родители на ученици, застрашени от отпадане от образователната система. Предоставяните обучения за базови дигитални умения на родители на ученици от уязвими групи има за цел да промени нагласите към образование и формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование. Работата с родители е акцент и в проект "Успех за теб", който стартира в началото на годината.
  • Стартира и дейност, насочена към интензивната работа с родители на деца от уязвими групи в детските градини.

Този вид работа може да включва различни форми - индивидуални консултации, обучения в различни по големина групи, участие в информационни дни в детските градини или публични изяви на децата и т.н. Дейността е насочена към провеждане на различни форми за интензивна работа с родители на деца от уязвими групи за повишаване на гражданските и социалните им компетенции, както и за осъзнаване на основните им отговорности по отношение на развитието, отглеждането и възпитанието на техните деца.

  • Започва допълнителното обучение по български език за децата от уязвими групи в системата на предучилищното образование, както и надграждане на капацитета на институциите от предучилищното образование.