Учениците в 12 клас ще бъдат обучавани на превенция на тероризма и противодействие на корупцията. В часа на класа те ще се обучават на адекватното поведение при терористична заплаха.

Това стана ясно на представянето на проекта на Държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, както и проектите на учебни програми за XI и XII клас, изготвени от МОН.

В Министерството се свърши много работа, отчете просветният министър Меглена Кунева.

В учебната програма по гражданско образование за 12 клас е включено учениците да се научат да разбират принципите на устойчивото развитие и да могат да анализират икономическите процеси в България, ЕС и света.

Също така според стандарта младежите ще трябва да могат да разграничават различните типове политически устройства. Целта на обучението е и да се оценява значението на социалните партньори при вземането на властови решения.
Също така учениците трябва да различават и оценяват формите на граждански протест.

Училището възпитава, изтъкна Кунева при представянето на стандарта.

От МОН вече няма да правят рекламни запалки, ценят всеки лев

От МОН вече няма да правят рекламни запалки, ценят всеки лев

Направили грешка относно някои от продуктите в поръчката

Децата ще трябва да се научат и да оценяват глобалните проблеми на съвременността като тероризъм, ксенофобия, етническо напрежение, радикализация, война и мир.

Понятия, които трябва да се усвоят от децата, както предлага МОН, са глобизация, емиграция и имиграция и бежанци.

Това е стандартът, в който да ти е интересно, заяви от своя страна заместник-министърът Деян Стаматов. В този образователен стандарт няма да има оценки.

В 11 клас според стандартите целта е учениците да съпоставят идеите за свободата, човешките и гражданските права. Също така те ще трябва да анализират върховенството на закона и почтеността при вземането на институционални решения. Те ще трябва да разграничават различните видове малцинствени политики като асимилация, сегрегация, интеграция и да изразяват собствена позиция за тях.

На този етап учениците ще трябва да познават типовете демокрация и да разграничават видовете избирателни системи. Ще трябва да идентифицират и да оценяват негативно влияние на корупционните практики в изборния процес като купуване и продаване на гласове, както и манипулации на изборни документи.

В 9 и 10 клас учениците ще учат военно обучение и защита на родината. Патриотичното образование е през целия период на обучение от 1 до 12 клас. Учениците ще се учат и на пътна безопасност и на оказване на първа помощ.

Запознаването с превенция на корупцията започва от 5 клас съответно по 1 час от 5-7 клас и по два часа от 8-12 клас. Превенцията на тероризма започва от първи клас: по един час от 1-4 клас и по два часа от 5-12 клас.

Министерство на образованието и науката очаква коментари по тези предложения.

Ще направим най-доброто за българското образование, увери министър Меглена Кунева.

Тези цели няма да влязат в сила от настоящата учебна година.