829 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини функционират към 31 декември 2016 година. В тях имало общо 32 611 места. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) за детските ясли през 2016 година.

От НСИ посочват, че продължава очерталата се в последните години тенденция на увеличение както на броя на заведения, така и на местата в тях. С 571 са нараснали броят на местата в сравнение с предходната година. В процентно отношение това прави с 1.8%.

703 са детските ясли в градовете. Те са с 30 264 места. В селата са 126, където местата са 2347.

16.5% е осигуреността с места в детските ясли към 31 декември 2016 година. Най-висока е тя в областите Габрово (25.7%), Благоевград (23.8%) и Ловеч (21.1%).

30 486 деца са постъпили през 2016 г. в самостоятелни детски и яслени групи в състава на детските градини. Те са с 910 деца повече в сравнение с 2015 година.

32 476 деца са останали за отглеждане и възпитаване в детски ясли в края на годината. 16 815 от тях са момчета, а 15 625 - момичета. С 1.1% се е увеличил броят на децата в детските ясли в сравнение с 2015 година.

Без изменения се запазва разпределението по възраст на децата, отглеждани в детски ясли. Относителният дял на децата на 2-годишна възраст е най-голям - 80.3%. Най-малък е на тези до една година - 0.1%.

16.4% е обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в края на 2016 г., сочат още данните на статистиката. Той се е увеличил с 0.2 процентни пункта в сравнение с предходната година. Стойностите на показателя са най-високи за областите Габрово (22.8%), София (столица) (22.2%) и Благоевград (20.0%).

7595 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата, работят по основно трудово правоотношение в детските ясли към 31 декември 2016 г.

3802 са медицинските специалисти по здравни грижи. 93.7% от тях са медицински сестри - 3 564.