Българската академия на науките (БАН) изразява недоволството си от предвидения за нея бюджет за следващата година. В писмо до премиера Бойко Борисов, председателя на Народното събрание Цецка Цачева, шефа на парламентарната комисия по образование Милена Дамянова и просветния министър проф. Тодор Танев общото събрание на академията споделя тревогата си от недостатъчния размер на предвидената бюджетна субсидия за 2016 година.

Академиците подчертават, че предвиденото минимално нарастване на субсидията в сравнение с настоящата година с 440 100 лв. е за сметка на увеличението на членския внос на България в ЕВРОМЕТСАТ. Не се отчитали реалностите, които са свързани с ръста на минималната работна заплата и необходимите разходи за създаване на нормални условия на труд в академията.

С писмото си БАН настоява бюджетната субсидия за следващата година да бъде в размер на минимум 97 287 000 лева.

Учените изтъкват и няколко причини, които определят необходимостта от увеличаване на субсидията. На първо място те посочват нарастването на минималната работна заплата на 420 лв. Това налагало и увеличаване на заплатите на учените и специалистите с висше образование в БАН. Ако то не бъде направено се получавала уравниловка между персонала с ниска квалификация и учените - доценти и други учени с научна степен "доктор". Тези разходи са в размер на 12 млн. лв., изтъкват от БАН.

Освен това се подкрепяло предложението на председателя на БАН за допълнителни 12 млн. лв. за съфинансиране на спечелени проекти с финансиране от Европейския съюз и по оперативни програми, мостово (оборотно) финансиране, възстановяване на членството на Република България в международни организации, а също и за поддръжка и възстановяване на научната инфраструктура.

От БАН изтъкват, че съществуващият дефицит е сериозна пречка за качествено и срочно обучение на докторанти. Липсата на финансиране на изследванията през последните години чрез Фонд „Научни изследвания" налагало насочване на минимални средства към определени научни направления с особена важност за развитието на страната.

Тъй като си дават сметка, че финансовият ресурс на страната е ограничен, от БАН не искат бюджетна субсидия от 170 млн. лева, което би ги изравнило с равнището на издръжката на държавните висши училища.

БАН настоява за минимални средства, които да позволят съществуването им като национален научен център на цивилизована страна - без принудително излизане в неплатени отпуски, без работа в неотоплени помещения и без по-нататъшно намаляване на научния персонал, водещо до съществени различия от европейските стандарти.

Освен това настояват и за дискусия за държавната политика в областта на науката и преразглеждане на бюджетните прогнози за следващите години.