Комисията за защита на конкуренцията прие секторен анализ на конкурентната среда на пазара на търговия на едро с електроенергия по свободно договорени цени у нас. Анализът обхваща периода от 1 януари 2016г. до 30 септември 2019г.

Вследствие на извършения анализ се предлагат следните мерки за подобряване на конкурентната среда в няколко направления:

Мерки за осигуряване на предвидима и стабилна нормативна рамка

Комисията препоръчва:

-Министърът на енергетиката да разработи и предложи на обществено обсъждане проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие за периода след 2020 г. във възможно най-кратък срок;

-Измененията на нормативната рамка в сектора да бъдат подлагани на обществено обсъждане, което да осигури възможност за обмен на идеи и предложения на всички заинтересовани страни;

-Компетентните органи, приемащи или издаващи нормативни и административни актове, да сезират КЗК за извършването на оценка за съответствието с правилата за конкуренция на проектите на такива актове преди тяхното приемане или издаване.

Домакинствата избират свободно доставчик на електроенергия след 2020 г.

Домакинствата избират свободно доставчик на електроенергия след 2020 г.

По думите на министър Петкова това няма да доведе до увеличение на цените за бита

Осъществяване на пълна либерализация на електроенергийния пазар

Комисията препоръчва:

-Изготвяне на план за осъществяване на поетапна пълна либерализация на електроенергийния пазар, който да предвижда необходимите стъпки за постигането на тази цел и сроковете за тяхното изпълнение;

-Предвиждане на мерки за социална защита на уязвимите потребители.

Активен и ефективен ex-ante контрол върху дейността на борсовия оператор

КЗК препоръчва:

-В Правилата за търговия с електрическа енергия да бъде разписана процедура, по която да се извършва контрол от страна на КЕВР върху актовете на борсовия оператор, които пораждат права и задължения за участниците на борсата;

-Да се разпише възможността на КЕВР да упражнява контрол служебно и при сезиране от страна на участници на борсата, както и задължение на борсовия оператор при всяко изменение на правилата и тарифите да предлага същото за одобрение от КЕВР;

-Да се предвиди процедура за обществено обсъждане, която да осигури възможност на заинтересованите лица да вземат отношение по проектите на правилата и тарифите, обект на контрол от страна на КЕВР;

-Да се предвидят нормативни правила за определяне на борсовите такси по отношение на видовете такси, принципите при определянето на размера им и общите принципи, задължаващи борсовия оператор да формира същите по прозрачен и обективен начин;

-Да се извърши цялостен преглед на действащите борсови правила от страна на КЕВР и да се предприемат мерки за тяхното изменение и прецизиране, така че да се предотвратят възможностите за манипулации на борсовата търговия и да се гарантира обективност, публичност и прозрачност;

- да отпадне задължението за производителите да предлагат цялото произведено количество електрическа енергия на БНЕБ като задължителен канал за търговия на електроенергия на едро.

Шефът на НЕК: Изнасяме евтиния ток, за нас остава скъпият
Обновена

Шефът на НЕК: Изнасяме евтиния ток, за нас остава скъпият

Теменужка Петкова сезирала КЗК и КЕВР да проверяват има ли проблем на свободния пазар

Активен контрол върху търговията на едро от страна на КЕВР

КЗК препоръчва:

-Предприемане на активни и навременни мерки от страна на КЕВР за ефективно упражняване на правомощията й за разследване и санкциониране на нарушения с цел осигуряване на ефективното и прозрачно функциониране на пазара;

-Изменение на чл. 74 а, ал. 8 от ЗЕ, така че да се осигури прозрачност на контрола, осъществяван от КЕВР по РЕМИТ, в това число чрез поддържане на публичен регистър за постановените актове, но по начин който не възпрепятства ефективното упражняване на правомощията по разследване;

-Засилено сътрудничество и взаимодействие между КЕВР и КЗК за постигане на целите на чл.74п от Закона за енергетиката, РЕМИТ и ЗЗК въз основа на съвместно приети правила, както и създаване от страна на КЕВР на необходимата организация за осъществяването му.

Други мерки за стимулиране на конкуренцията на свободния пазар

Комисията предлага да се предприемат допълнителни мерки за повишаване на прозрачността на пазара на търговия на едро с електрическа енергия, като например предоставяне на публично достъпна информация за моментното производство на електрическа енергия от всеки един производител в страната, предоставяне на публично достъпна актуална информация за степента на използване на междусистемните преносни капацитети и др.

За стимулиране на конкуренцията на пазара и ограничаване на възможностите за пазарни манипулации КЗК препоръчва на компетентните органи продължаване на усилията за постигане на пазарно обединение във всички сегменти в най-кратки срокове.