Трите електроразпределителни дружества внесоха в КЕВР ценовите си предложения.

За битовите потребители на лицензионната територия на ЕНЕРГО-ПРО се предлага дневна тарифа от 0.14517 BGN/kWh и нощна от 0.05664 BGN/kWh.

Общото увеличение за битовите потребители на регулиран пазар при така направените предложения за нови цени е в размер на 1,62%. Промяната е по-малка спрямо първоначално заявената поради окончателно уточняване на отчетните стойности на някои от ценообразуващите елементи, поясняват от КЕВР.

Промяната е изчислена при сега действащите цени на всички останали участници на регулирания пазар.

Във въпросните цени не са включени цените за достъп и пренос през мрежата на ЕСО и за достъп и пренос през разпределителната мрежа на ЕРП Север.

Промяната в цените достъп и пренос през разпределителната мрежа на ЕРП Север е с 1.45% спрямо действащите цени, което се отразява с 0,37% на заявените крайни цени.

Енергодружествата внасят предложенията си за нови цени на тока до 31 март

Енергодружествата внасят предложенията си за нови цени на тока до 31 март

Новите цени ще влязат в сила от 1 юли

От своя страна от ЧЕЗ предлагат от 1 юли делът на дружеството в крайната цена на електроенергията да се увеличи с 0.37 стотинки на кВтч. Това означава, че при средно потребление на едно домакинство от 270 кВтч на месец, увеличението на заплатената сума за мрежови услуги ще бъде с 99 стотинки.

Ако бъде прието предложението на ЧЕЗ, цената на дневната тарифа ще се увеличи с 0.1 стотинка на кВтч, а нощната ще бъде увеличена с 4.8 стотинки на кВтч. Дружеството предлага намаляване на цената на енергията за битовите клиенти при измерване с една скала с 1.4 стотинки на кВтч. Това означава, че при средно потребление на едно домакинство от 270 кВтч на месец при двутарифно таксуване (200 кВтч дневно и 70 кВтч нощно потребление), увеличението на заплатената сума ще бъде с около 3.60 лева без ДДС, а при еднотарифно измерване тази сума ще намалее с близо 3.90 лева без ДДС.

Предложението на ЕВН за следващия ценови период от юли 2021 г. до юни 2022 г. пък е - 0,14118 /кВтч. (без ДДС) дневна тарифа и ,05873 /кВтч. (без ДДС) нощна тарифа.

По отношение на мрежовите цени "Електроразпределение Юг" предлага на КЕВР да одобри нов модел на формиране на цената за достъп до разпределителната мрежа, заплащана от битовите клиенти. Според предложението цената достъп за битови клиенти би била постоянна компонента, изчислявана вече на база предоставена мощност за всеки обект вместо на база потребление. Дружеството предлага от 1 юли 2021 г. тя да е еднаква за битови и бизнес клиенти: 0,02617 лв./кВт./ден.

В заявлението на компанията цена пренос за мрежа ниско напрежение е с 15% по-ниска от действащата цена: 0,03037 лв./кВтч, при сегашна цена 0,03574 (без ДДС).

Когато заявленията на двете компании бъдат съотнесени към месечното потребление на средно домакинство в Югоизточна България (250 кВтч. дневна енергия и 90 кВтч. нощна енергия), те биха довели до увеличение от 1,47 лв (+2,1%) на стойността на тази фактура от сегашните 69,73 лева (с ДДС) на 71,20 лева (с ДДС).