България е с най-ниския коефициент на сигурност на снабдяването с природен газ на крайните потребители в ЕС - 47. Това очерта като проблем пред страната ни председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов, цитиран от БТА, по време на дискусия за развитието на газовия пазар у нас.

Коефициентът е въведен чрез еврорегламент от 2010 година. ЕС поставял изискване коефициентът да бъде не по-малко от 100. Иванов отбеляза, че почти във всички държави, включително и тези от Централна и Югоизточна Европа, той е над 100.

Само България, Македония и Гърция са страните от Югоизточна Европа, които ще се окажат с прекъсване на потреблението - над 50 % за крайните доставчици, ако бъде преустановено доставянето на природен газ от Украйна.

Зимата е осигурена откъм природен газ, уверени от "Булгартрансгаз". 

В страната през последните години потреблението на природен газ трайно е под 3 млрд. кубически метра, при над 5 млрд. през предходни, обясни Иван Иванов. Той коментира, че по потребление на природен газ от бита с дял от 4 на сто сме на последно място в ЕС.

Битовите потребители са 71 000 домакинства или 2 - 3 на сто от всички домакинства в България, докато в развитите западни държави този дял е над 50 на сто.

Именно тези факти обуславяли необходимостта от диверсификацията на доставките.

Възможностите за това са чрез увеличаване на местния добив и чрез изграждането на междусистемните газови връзки. Иван Иванов напомни, че на 10 декември предстои подписването на окончателното инвестиционно решение с Гърция. По думите му то ще направи необратимо изграждането на тази междусистемна връзка.

Шефът на КЕВР е убеден, че либерализацията на газовия пазар ще бъде от ключово значение за цялото общество.

Сред важните приоритети Иванов посочи разширяването на газохранилището в Чирен. Това е сред сред необходимите условия, за да изпълни страната си плана да стане газоразпределителен център, както и да разшири газопреносната си система.

Иван Иванов коментира, че у нас съществуват и сериозни възможности за добив на собствен природен газ. Две от тези находища са в дълбоките води на Черно море. Това, по мнението му, ще направи значението на газоразпределителния център още по-голямо.

Според Иванов значението на газопреносната структура под формата на газопроводи все повече ще намалявапрез следващото десетилетие. Причината за това ще бъде силното навлизане на терминалите за втечнен и компресиран природен газ.

Иван Иванов напомни, че в района на Югоизточна Европа се предвижда строителството на нови четири терминала. Терминалите край Александруполис, в залива Сорос на турска територия и в Констанца според Иванов са важни за страната ни.