Проектната компания "Ай Си Джи Би" финализира обществената поръчка с предмет "Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор с предмет "Строеж на "Междусистемна газова връзка Гърция-България". Общо три оферти са били подадени в посочения за целта срок, като прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 300 000 лева без ДДС.

Строителният надзор ще бъде осъществяван от обединението ДЗЗД "ЕКО БУЛ КОНТРОЛ", което включва три юридически лица - "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, "БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ" АД и "КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ" АД. Изборът на изпълнител по тази процедура е осъществен на база на критерия най-добро съотношение качество/цена. Общата цена за изпълнение на дейностите по строителен надзор на газопровода, предложена от спечелилия участник ДЗЗД "ЕКО БУЛ КОНТРОЛ", е 766 000 лева без ДДС.

Избраха инженер-консултант за газовата връзка с Гърция

Избраха инженер-консултант за газовата връзка с Гърция

Kонсорциум "ТИБЕИ" e избран за инженер-консултант

По думи на изпълнителните директори на "Ай Си Джи Би" Теодора Георгиева и Константинос Караянакос търгът за изпълнител на надзора е един от ключовите за обезпечаване управлението на строителството.

Обществената поръчка за избор на консултант за строителен надзор е един от основните търгове, свързани с изграждането на газопровода. Изпълнителят за дейностите по упражняване на строителен надзор е един от ключовите участници в строителния процес и е задължителен съгласно Закона за устройство на територията за законосъобразно започване и провеждане на строителните работи на територията на България. Консултантът ще следи за спазване на основните изисквания към строежите и действащото законодателство на територията на страната.

Извън обхвата на консултанта остават управлението на проекта и инвеститорският контрол, които са обект на услугите на инженер-консултанта на територията на България и Гърция, който беше избран през март - това е консорциумът "ТИБЕИ".

Гръцка компания с най-ниската ценова оферта за газовата връзка България-Гърция

Гръцка компания с най-ниската ценова оферта за газовата връзка България-Гърция

Предложението на J&P AVAX S.A. е на стойност 144 850 000 евро без ДДС.