До 30 септември 2022 г. "Топлофикация софия" ЕАД да представи график за погасяване на задълженията към "Булгаргаз" ЕАД. В същия срок топлинното дружество да информира за предприетите действия за подобряване на финансовото си състояние. Това поискаха от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

В същия срок регулаторът очаква да получи точна справка за размера на заплатените просрочени задължения към "Булгаргаз" ЕАД към 20.08.2022 г., както и за размера на текущите задължения към "Булгаргаз" ЕАД към 31.08.2022 г. 

Сметната палата: Мениджърските грешки на Топлофикация София се плащат от абонатите

Сметната палата: Мениджърските грешки на Топлофикация София се плащат от абонатите

Остарели технологии и недобро стопанисване на имоти в дружеството виждат инспекторите

От енергийния регулатор признават, че високата задлъжнялост на дружеството към "Булгаргаз" е последица от нарасналите разходи за природен газ и за въглеродни емисии заради безпрецедентния скок на цените им през изминалия ценови период.

В същото писмо от КЕВР искат "Топлофикация София" ЕАД да ги информира дали се предвиждат доставки на природен газ за производството на топлинна и електрическа енергия.

Задължителните предписания на КЕВР са приети на 19 септември 2022 г. в доклад за извършената извънредна проверка на "Топлофикация София" ЕАД. 

От Топлофикация София търсят стратегически инвеститор

От Топлофикация София търсят стратегически инвеститор

Оспорват одита на Сметната палата, който изтъква грешките

Проверката стана след получено писмо от ръководството на "Булгаргаз" ЕАД за високата задлъжнялост на топлофикационното дружество за извършени доставки на природен газ.

От "Булгаргаз" сигнализират, че към 18 юли 2022 г. просрочените задължения на топлофикационното дружество по договора за доставка са в размер на 328 млн. лв. Този непогасен дълг поставя газовото дружество в тежка финансова ситуация.

"Съществува реален риск за енергийната сигурност на страната, тъй като натрупаните задължения създават ликвидна криза и "Булгаргаз" ще бъде затруднен да осигури необходимите средства, за да гарантира доставките по договорите с останалите си клиенти", се посочва в писмото от "Булгаргаз" до КЕВР.

С проверката на КЕВР са анализирани приходите и разходите на топлинното дружество, за да се разбере от къде е високата задлъжнялост на "Топлофикация София към "Булгаргаз" през изминалия ценови период 1 юли 2021 г.- 30 юни 2022 г.

От КЕВР искат от "Топлофикация София" цялата документация. Те ще направят пълен анализ на паричните потоци с всички видове постъпления и плащания, за всеки месец през посочения период.

КЕВР даде тридневен срок на Топлофикация София да предостави информация за изравнителните сметки

КЕВР даде тридневен срок на Топлофикация София да предостави информация за изравнителните сметки

КЕВР очаква изчерпателна информация за броя на клиентите, засегнати от корекции на фактурите

От КЕВР са поискали информация за приходи от продажба на топлинна енергия; приходи от продажба на електрическа енергия на свободния пазар; отчетни разходи за закупуване на природен газ по месеци за периода 01 юли .07.2021 г. - 30.06.2022 г.; реално начислени и събрани постъпления от продажба на електрическа енергия и от продажба на топлинна енергия.

"От предоставените данни става ясно, че за периода 01.07.2021 г. - 30.06.2022 г. "Топлофикация София" е реализирала приходи от продажба на електрическа енергия на свободен пазар в размер на 327 млн.лв. От продажба на топлинна енергия дружеството е получило 380 млн. лв. За едногодишния период "Булгаргаз" е доставил на "Топлофикация София" ЕАД 7 821 189 MWh природен газ като разходите на дружеството за тези количества са в размер на 911 млн. лв.", се казва в информацията от КЕВР.

Комисията изиска допълнително справки с данни към 1.07.2022 г. относно: размера на задълженията на клиенти към дружеството - за топлинна енергия за битови и небитови нужди;

задължения на "Топлофикация София" ЕАД към доставчици на природен газ - текущи и по споразумения;

фактурирани количества природен газ за периода 01.07.2021 г. - 30.06.2022 г., като се посочат помесечно и общо плащанията към "Булгаргаз" ЕАД. 

В "Топлофикация София" ще имат газ за цялата следваща година

В "Топлофикация София" ще имат газ за цялата следваща година

Подписаха договор с Булгаргаз

В изпратеното писмо Комисията настоява за анализ на причините за възникване на последното текущо задължение в рамките на периода 01.07.2021 г. - 30.06.2022 г. към "Булгаргаз" ЕАД.

Според доклада на Комисията въз основа на получените данни, към 30.06.2021 г. текущите задължения на "Топлофикация София" за природен газ по споразумения с БЕХ са били в размер на 711 млн. лв., а към "Булгаргаз" - 86 млн.лв. с ДДС.

Една година по-късно - към 30.06.2022 г. текущите задължения на дружеството достигат съответно 909 млн. лв. с ДДС - по споразумения с БЕХ, и 273 млн.лв. с ДДС - към "Булгаргаз".

Това показва, че през регулаторния период 1.07.2021 - 30.06.2022 г. дългът на "Топлофикация София" към "Булгаргаз" ЕАД е нараснал със 187 млн. лв.

В доклада се уточнява, че дългът на дружеството всъщност е нараснал общо с 394 млн. лв, в резултат на извършени две цесии между "Булгаргаз" и БЕХ ЕАД на обща стойност 206 млн. лв. Те също би следвало да бъдат отчетени в нарастването на дълга на дружеството, тъй като представляват цедирани, а не погасени задължения.

Същевременно в резултат на повишените борсови цени "Топлофикация София" ЕАД отчита с 219,4 млн. лв. повече приходи от продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени, или с близо 263,3 млн. лв. с ДДС.

Начислените суми (главници) през периода от страна на "Булгаргаз" ЕАД за природен газ, с пренос, достъп и акциз, са в размер на 1 084,9 млн. лв. с ДДС, след приспадане на държавни компенсации в размер на 196,6 млн. лв.

Начислените задължения за периода са в размер на 888,3 млн. лв. с ДДС, което е близо с 440,5 млн. лв. с ДДС повече спрямо заложеното в ценообразуването.

С ценовото си решение от 1.07.2021 г. регулаторът е утвърдил на "Топлофикация София" разходи от 127,1 млн. лв. за закупуване на квоти за емисии парникови газове.

В същото време дружеството е платило за емисии общо 220,7 млн. лв. - с 93,6 млн. лв. повече. С решението технологичните разходи по преноса на топлинна енергия са намалени с 360 000 MWh, което намалява и годишните приходи с 35,4 млн. лв. (42,5 млн. лв. с ДДС).

Намалени са и разходите за персонал на дружеството. Като икономически обосновани са приети разходи от 53,6 млн. лв., а извършените от дружеството са на стойност 78,3 млн. лв. - с 24,7 млн. лв. повече от признатите от КЕВР.

Според доклада на КЕВР, за проверявания период 01 юли 2021 г.- 30 юни 2022 г. "Топлофикация София" ЕАД не е нарушила издадената й лицензия за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия".

От Комисията смятат, че натрупването на дълга към "Булгаргаз" ЕАД през периода е следствие на безпрецедентния ръст на цените през изминалия ценови период, както и на някои регулаторни фактори. Причината дружеството да не може да покрие този дълг са значително нарасналите разходи за закупуване на природен газ и емисии парникови газове, уверяват от КЕВР.

В същото време те не отричат, че през периода на проверката са получени по-високи приходи от борсови продажби на електроенергия, включително и постъпления от извънлицензионна дейност (дялово разпределение, постъпления от съдебни вземания, предоставяне на услуги и др.).

Припомняме, вчера имаше доклад на Сметната палата, според който мениджърските грешки и остарялата технология са основните причини за лошото състояние на дружеството. Часове по-късно от "Топлофикация" съобщиха, че търсят стратегически инвеститор. В днешната информация от КЕВР става ясно, че регулаторът не е засегнал остарелите технологии и мениджърски решения