Комисията за енергийно и водно регулиране прие доклада от извънредната проверка на "Топлофикация София" относно високите ноемврийски сметки.

Проверката беше назначена на 17 декември 2020 г. от КЕВР по разпореждане на Върховната административна прокуратура.

Анализът на предоставените документи от "Топлофикация София" са установили следното:

 1. Повишени количества общо произведена, отпусната, разпределена и фактурирана топлинна енергия за ноември 2020 г. спрямо същия месец на 2019 г. ;
 2. Прилагана от дружеството цена на топлинната енергия за ноември 2020 г. в размер на 82,09 лв./MWh без ДДС
 3. Установени основни фактори, които определят размера на начислените количества топлинна енергия и респективно по-високите сметки ноември 2020 г., както следва:
 • по-ниска с 4,3 0С средномесечна температура спрямо ноември 2019 г. ;
 • ръст на отпусната топлинна енергия 143 024 MWh;
 • ръст на енергията за разпределение 132 291 MWh;
 • ръст на общо фактурираната топлинна енергия 163 609 MWh:
 • ръст на фактурираната топлинна енергия за БГВ 2 318 MWh;
 • ръст на фактурираната енергия за отопление 127 768 MWh;
 • ръст на фактурираната топлинна енергия на битови клиенти, с месечни фактури на база реален месечен отчет 475 MWh;
 • ръст на фактурираната топлинна енергия на битови клиенти с месечни фактури на база прогнозно потребление 129 612 MWh.

Повече от 95% от битовите клиенти на "Топлофикация София" са избрали месечните им фактури да се изготвят на база прогнозно потребление за съответния имот. Прогнозното количество топлинна енергия за текущия отчетен период на тези клиенти е изчислен след годишния отчет на уредите за дялово разпределение в имотите им през май- август 2020 г. Прогнозното количество топлинна енергия за отчетен период 2020-2021 г., включващо енергия за отопление и енергия за битово горещо водоснабдяване са отразени в изравнителните сметки на всеки клиент.

Едва 4,7 % от битовите клиенти в София са заявили реален месечен отчет на уредите за дялово разпределение. Начислената им топлинна енергия съответства на отчетената такава в абонатните станции за отчетния период. Проверката е установила тенденция за намаляване на клиентите с реален месен отчет, който за ноември 2019 г. е бил 6,4%. От КЕВР посочват, че данните показват липса на интерес от страна на клиентите да заплащат всеки месец реалната си консумация. Нормативната уредба дава право на избор на клиентите сами да определят начина за формиране на месечните им фактури, като инициативата и отговорността са изцяло на клиентите, подчертават от енергийния регулатор;

КЕВР не открила нарушения в ноемврийските сметки на "Топлофикация София"
Обновена

КЕВР не открила нарушения в ноемврийските сметки на "Топлофикация София"

Високите сметки се дължали на завишена консумация на топлинна енергия

6Начисляваната на клиентите топлинна енергия се определя съгласно Методика за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост, Приложение към Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването, издадена от министъра на енергетиката, обн. ДВ.бр. 25 от 20 март 2020 г., на основание чл. 125, ал. 3 от ЗЕ;

Прогнозно начислената топлинна енергия през отоплителен период е формирано от енергия за отопление и енергия за битово горещо водоснабдяване както следва:

- Енергията за отопление включва: брой дни с отопление, корекционен коефициент "Кп", отразяващ промяната в потреблението и климатичните условия, общото потребление на топлинна енергия за отопление на имота през предшестващия отоплителен период (определено след окончателната изравнителна сметка), количеството топлинна енергия, отдадено от сградна инсталация на имота за предшестващия отоплителен период, количеството топлинна енергия, отдадено от отоплителните тела в общите части на сградата за съответния имот за предшестващия отоплителен период.

- Енергията за битово горещо водоснабдяване не отчита климатичните фактори и реално отчетената в абонатната станция топлинна енергия за периода. Тя се определя като 1/12 част от общата енергия за подгряване на вода за съответния имот, разпределена след отчет на уредите за дялово разпределение за последния изравнителен период.

КЕВР проверява ноемврийски сметки на Топлофикация София

КЕВР проверява ноемврийски сметки на Топлофикация София

Препоръчва на дружествата активно да ни информират за по-високите сметки

Заключенията от извършената проверка са, че:

От подадените 35 жалби 34 са от битови клиенти, чиито месечни фактури се изготвят въз основа на прогнозно начислени количества топлинна енергия, а едно възражение е от небитов клиент, с реален месечен отчет;

Някои от жалбоподателите са отнесли възраженията си и към фирмите за дялово разпределение, които са ги определили като неоснователни;

В 29 от имотите след отчет на уредите за дялово разпределение и след приспадане на суми заради понижената цена на природния газ, клиентите са дължали доплащане за реално потребената топлинна енергия през отчетен период 1 май 2019 г. - 30 април 2020 г.;

Общите фактури за изравнителни сметки за отчетен период 2019 г. - 2020 г., въз основа на които се формират прогнозните начисления за настоящия отчетен период, включително за ноември 2020 г. на въпросните битови клиенти с прогнозни месечни сметки, в основната си част сочат високо потребление на топлинна енергия:6 надхвърлят 2 000 лв.; 17 са над 1 000 лв.; 4 са в диапазона 740 - 995 лв.; 3 са в диапазона 530 - 676 лв.; За един имот общата фактура за последния отчетен период е 386 лв.; За един имот общата фактура за последния (непълен) отчетен период е 68 лв.

Близо 30% увеличение на консумацията на парно през ноември

Близо 30% увеличение на консумацията на парно през ноември

"Топлофикация София" е готова с първите сметки за новия отоплителен сезон

Клиентите сравняват фактури за прогнозни начисления за ноември 2019 г. с прогнозни начисления на топлинна енергия за ноември 2020 г. Не се отчитат определените прогнозни количества топлинна енергия за настоящия отчетен период, които са изготвени след реален отчет на потреблението през 2019 г. - 2020 г.

За няколко сгради, предмет на жалби, са извършени корекции на изравнителните сметки за последния отчетен период 01.05.2019 г. - 30.04.2020, а в един от случаите корекциите са три. Клиентите трудно се ориентират в такива случаи и често не отчитат, че всяка корекция променя задълженията на всички потребители в сградата, поясняват от КЕВР.

Не се познават принципите за дялово разпределение на топлинната енергия, особено при изготвяне на месечни фактури на база прогнозни данни.

Фактурите, изготвени във основа на прогнозни количества топлинна енергия, са прогнозни и зависят от действащата за периода цена на топлинна енергия. В проверените фактури прилаганата цена на топлинната енергия за ноември 2020 г. е определената от КЕВР - 82,09 лв./MWh, без ДДС.

Най-голям е броят битови клиенти, които са получили фактури с начислени суми в диапазона от 50 лв. до 100 лв., като за ноември 2019 г. те са 75%, а за ноември 2020 г. са 64% от общия брой клиенти за периода. Запазва се тенденцията с несъществен дял да са битовите клиенти, които са получили фактури над 300 лв., като за ноември 2019 г. те са 0,3%, а за ноември 2020 г. са 1,4%;

Разликите между измерената в абонатните станции и фактурирана топлинна енергия са взаради прилагането на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост.

След изготвяне на годишната изравнителна сметка клиентите трябва да получат преизчислени сметки за всеки месец от изминалия отчетен период;

От предоставените данни се установява, че:

- Общата консумация на толинна енергия от клиенти на дружеството през ноември 2020 г. е повишена с 40,74%, в сравнение с ноември 2019 г.;

- Средномесечната температура през ноември 2019 г. е била +9,6 градуса, а през ноември 2020 г. +5,3 градуса, или с 4,3 градуса по-ниска;

- Отоплителният период 2020 г. - 2021 г. е започнал на 28.10.2020 г., докато предходният такъв е започнал на 05.11.2019 г.;

- Фактор за повишаване на консумацията на топлинна енергия е повишеният брой клиенти, работещи от вкъщи и дистанционната форма на обучение на учениците;

- Проверката не е установила неспазване на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от "Топлофикация София";

- Проверката не е установила и нарушения при прилагане на определените от Комисията цени за периода.

За отоплителния сезон 2019 - 2020 г. дружеството не е предоставило по достъпен начин информация относно дължимите месечни суми за отопление при прогнозна консумация, които зависят от последната изравнителна сметка на съответния клиент и общата месечната консумация на съответната сграда;

През проверявания период липсва последователна политика от "Топлофикация" за разясняване на клиентите на принципите за дялово разпределение на топлинната енергия и прилагането на Наредбата за топлоснабдяването.

Изводът на енергийния регулатор е, че клиентите, които са подали възражения срещу начислена топлинна енергия и съответно сума за ноември 2020 г., са с прогнозни месечни фактури. Част от тези клиенти не са се информирали за принципите на дялово разпределение на топлинната енергия, за начина на формиране на прогнозните им месечни начисления, не са отчели коректно факторите, които пряко или косвено влияят върху месечните им задължения.

Потребителите не отчитат и различните условия, при които са поставени потребителите с реални и прогнозни месечни сметки, както и обстоятелството, че лихва за просрочено плащане се начислява само при реален месечен отчет и след изготвяне на годишната изравнителна сметка.

Клиентите не проявяват интерес да заявят реален месечен отчет на уредите за дялово разпределение, с което би отпаднало в голяма степен и подозрението за спекулативно формирани месечни сметки, посочват от КЕВР.

Предвид установеното от проверката повишено потребление на топлинна енергия през ноември 2020 г. Комисията е дала предписание на "Топлофикация София" да извърши преглед на настройките на системите за автоматично регулиране в абонатните станции и при установена необходимост да се прецизират.