Комисията за енергийно и водно регулиране прие Правила за работа на организирания борсов пазар на електрическа енергия.

Целта е да се да се постигне сигурност в обществените отношения, възникнали в резултат на търговията на електроенергия на организирания борсов пазар, като се регламентират правата и задълженията на търговските участници и на БНЕБ ЕАД.

Правилата обхващат цялостната дейност на борсовия оператор, включително на трите пазарни сегмента - "Ден напред", "В рамките на деня" и Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия чрез двустранни договори.

Регламентирани са процедурите за регистрация и достъп на търговските участници до електронните системи за търговия и сетълмент, правилата за оттегляне, отстраняване и изключване на търговски участници от борсовия пазар, реда, начина и условията за осъществяване на търговия на отделните пазарни сегменти. Уточнени са и действията, пораждащи финансови взаимоотношения и финансови задължения, както и предоставяните услуги по сетълмент на всички сегменти на борсовия пазар на електрическа енергия.

Малките фирми излизат на свободния пазар на ток от 1 октомври

Малките фирми излизат на свободния пазар на ток от 1 октомври

На регулирания пазар ще останат само домакинствата

Уредена е отговорността на търговските участници при неизпълнение на задължения, произтичащи от участието им на борсовия пазар, както и от сключени договори за търговия на този пазар.

Създават се условия за нормалното функциониране на борсовия пазар и се регламентират правилата за прозрачно осъществяване на сделките и за сигурност на предоставяната информация. Регламентирани са забрани за манипулиране на пазара и за търгуване с вътрешна информация.

Правилата са съобразени с нормите на Закона за енергетиката, които въвеждат изискванията на европейските директиви и регламенти относно общите правила на вътрешния пазар на електрическа енергия, разпределянето на преносна способност и управление на претоварването, интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия и вътрешния пазар на електроенергия.

Домакинствата избират свободно доставчик на електроенергия след 2020 г.

Домакинствата избират свободно доставчик на електроенергия след 2020 г.

По думите на министър Петкова това няма да доведе до увеличение на цените за бита

Проектът за Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия и докладът на работната група беше публикувани на 10 април на интернет страницата на КЕВР и на Портала за обществени консултации. Вчера Комисията проведе обществено обсъждане, на което бяха поканени енергийни дружества, държавни органи, браншови организации, организации на потребители и др. В 14-дневен срок участниците в обсъждането имаха възможност да внесат в КЕВР писмени предложения по проекта. В окончателния си доклад и в приложената към него съгласувателна таблица регулаторът се произнесе с мотивирано становище по всяко направено предложение.

Приетите правила ще бъдат обнародвани в "Държавен вестник".