Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди образец на типов договор за продажба на електическа енергия на небитови потребители.

От КЕВР напомнят, че от 1 октомври 2020 г. всички небитови потребители, които в момента се снабдяват с електроенергия от регулирания пазар, трябва да излязат на свободния пазар, като изберат доставчик на електрическа енергия. В случай че до 30 септември небитов клиент не е сключил договор с търговец на електрическа енергия, след тази дата той ще може да си доставя електрическа енергия от досегашния доставчик, по свободно договорени цени, като за целта двете страни трябва да сключат типов договор със срок от 1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г.

С утвърдения образец на типов договор се уреждат правата и задълженията на страните, условията за доставка на електрическа енергия и за прекратяване на договора. Той е систематизиран в десет раздела, които съдържат: предмета на договора, срока и условията за влизането му в сила, правата и задълженията на страните, цени, фактуриране и плащания, условията и реда за временно преустановяване и възстановяване продажбата на електрическа енергия, условията и реда за изменение и прекратяване на договора, отговорности и санкции, както и решаване на спорове и непреодолима сила.

От 1 октомври фирмите на електрическа енергия излизат на свободния пазар

От 1 октомври фирмите на електрическа енергия излизат на свободния пазар

Целта е да се осигури конкуренция между доставчиците

При изготвянето на типовия договор КЕВР е изискала примерни варианти на образец на договор от страна на "ЧЕЗ Електро България" АД, "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, "Енерго-Про Продажби" АД и "ЕСП Златни пясъци" ООД. Регулаторът е провел и обществено обсъждане.

Прието беше предложението след сключването на договорите при поискване доставчикът на електроенергия да бъде задължен да ги изпрати на клиента по електронен път или да осигури възможност за получаването им на място в център за обслужване на клиенти. Клиентът също има право да избере вида на фактурата - хартиена или електронна, както и да поиска извършване на проверка при съмнения за неточна сметка за доставената електрическа енергия.

Най-късно до 3 работни дни преди края на месеца, предхождащ месеца, от който съответните цени влизат в сила, доставчикът трябва да обяви цените за всички тарифи по отделните тарифни планове. Прието беше и предложението при просрочено задължение доставчикът да отправя до клиента, писмено или по избран от клиента начин (SMS, E-mail и др.), предизвестие за временно преустановяване на снабдяването, като му дава срок от 5 работни дни за заплащане на задължението.

300 000 микробизнеса в енергетиката излизат на свободния пазар

300 000 микробизнеса в енергетиката излизат на свободния пазар

В либерализацията на енергийния пазар нямало нищо страшно