КЕВР утвърди цената на природния газ от 1 юли с 49,94 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), съобщават от Комисията.

В утвърдената цена на природния газ от 49,94 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Драстично поскъпване на природния газ от юли очаква КЕВР

Драстично поскъпване на природния газ от юли очаква КЕВР

Регулаторът предлага 46,88 лв./MWh цена на синьото гориво

Това е станало след подробен анализ на представените от "Булгаргаз" ЕАД актуални данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел.

В приетото от Комисията решение е отчетена предложената на 01.07.2021 г. от "Булгаргаз" ЕАД актуализирана цена на природния газ, в която е отразена информация за пазарните индекси на европейските газови хъбове за м. юни 2021 г. и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за същия период. В актуализираното ценово заявление на обществения доставчик са отчетени и количествата природен газ по програмата за освобождаване, по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени.

Увеличената цена на природния газ за м. юли е в резултат на продължаващото нарастване на цените на международните газови пазари.

На проведеното открито заседание на 24.06.2021 г. изпълнителният директор на "Булгаргаз" ЕАД Николай Павлов поясни, че след внасянето на заявлението на 10.06.2021 г. котировките на петрола и на петролните продукти и цените на европейските газови пазари продължават да се повишават в резултат на нарасналото търсене на тези горива.

От изнесените от него данни стана ясно, че за последните 6 месеца международните цени на петрола са се повишили с над 50% и са достигнали 75 щатски долара/барел. За същия период осреднената цена на природния газ е нараснала със 70% - от 16 евро до над 28 евро/MWh.

Николай Павлов подчерта, че независимо от това цената, която "Булгаргаз" ЕАД ще предложи за м. юли, ще бъде с над 10% по-ниска от актуалните цени на европейските газови борси.

КЕВР нямало да промени решението си за цените на тока и парното

КЕВР нямало да промени решението си за цените на тока и парното

Поскъпването било логично