С цел гарантиране на конкурентната среда на съответните пазари Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) осъществява контрол на "Лукойл България" ЕООД, "Еко България" ЕАД, "Шел България" ЕАД, "ОМВ България" ООД, "НИС Петрол" ЕООД и "Петрол" АД.

Започналото секторно проучване е на конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на автомобилен бензин и дизелово моторно гориво за крайни потребители.

Протестите заради цените на горивата и стандарта не стихват

Протестите заради цените на горивата и стандарта не стихват

МВР припомня, че няма протест, който да разрешава блокирането на магистрали и главни пътища

Паралелно с това КЗК извършва последващ контрол за пълно, точно и своевременно спазване на поетите задължения през март 2017 година от страна на посочените горе дружества.

Във връзка с наблюдаваното увеличение на цените на горивата за крайните потребители и поетите задължения от дружествата, Комисията намира за необходимо да провери изпълнението на одобрения комплекс от мерки, състоящи се в задължения за приемане на вътрешни процедури, които да гарантират ефективната конкуренция на съответния пазар, пишат от КЗК.

Поетите през 2017 г. задължения целят да се препятства и възможността за възникване на евентуални антиконкурентни проблеми, свързани с прозрачността на пазара и координиране на пазарното поведение на дружествата при вземане на стратегически решения по начин, който ограничава конкуренцията.

При осъществяването на контрола Комисията може да приема сигнали и информация от всички физически и юридически лица, включително предприятия, сдружения на предприятия, държавни органи и органи на местното самоуправление, неправителствени организации.

Горанов съобщава мерки за по-голяма прозрачност в ценообразуването на горивата

Горанов съобщава мерки за по-голяма прозрачност в ценообразуването на горивата

Ще задължим всеки един търговец на дребно на горива, когато издава фискален бон

КЗК информира и че оценява активното участие на обществеността при проучването на пазарите на горивата и призовава гражданите и организациите да сезират органа.
В хода на секторния анализ КЗК е присъединила към материалите по производството сигнал от инициативен комитет на граждани от Велико Търново. Сигналът съдържа релевантна информация за актуалните проблеми на пазара. Към сигнала е приложена и протестна подписка на граждани.

Комисията ще анализира детайлно отношенията между участниците на всяко едно от нивата по веригата производство/внос - търговия на едро - търговия на дребно с горива. Специално внимание ще бъде обърнато на начина на формиране на цените на дребно и факторите, които влияят върху тях.