Първите технически тестове на интерконектора с Гърция приключиха успешно. Подготовката за въвеждане в търговска експлоатация на газопровода IGB напредва активно, съобщават от пресцентъра на ICGB. От средата на месец юни по 182-километровото трасе текат изпитания с тестови количества природен газ. Тестовите обеми към момента са 3 700 000 куб. м.

В първата фаза на изпитанията газът беше подаван поетапно в посока Стара Загора - Комотини. Всички участъци са предварително продухани с азот с цел недопускане на влага и кислород в газопровода. Това е едно от задължителните технически изисквания при подготовка на инфраструктурата за въвеждане в търговска експлоатация.

В рамките на този етап от тестовете целият газопровод функционира под налягане, което се увеличава постепенно в съответствие с одобрената процедура за изпитване. Налягането, при което ще бъде експлоатирано съоръжението след старта на търговските дейности, варира в зависимост от количествата транспортиран природен газ за съответния ден. Газопроводът IGB е проектиран да работи при максимално налягане до 75 бара.

Предстои същият процес на запълване с тестови количества природен газ да се случи и в газоизмервателната станция при гръцкия град Комотини. Съоръжението там е завършено на 96% - то е почти двойно като мащаб в сравнение със станцията при Стара Загора.

Валидираха качеството и изправността на интерконектора с Гърция

Валидираха качеството и изправността на интерконектора с Гърция

Инспекцията на IGB не е открила проблемни зони с корозия или неравности от вътрешната страна на тръбите

"В процес на интеграция е автоматизираната система за цялостен контрол и управление на газопровода (Supervisory control and data acquisition или SCADA), която ще обхваща всички съоръжения на газопровода - две газоизмервателни станции, осем кранови възела, катодна защита, системите за сигурност и диспечерския център. Едновременно с това се провеждат и функционалните тестове на всички останали помощни съоръжения, необходими за експлоатацията на интерконектора", заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос.

Те уточниха, че тези процеси включват настройки на управлението на съоръженията и връзката между тях с параметри за температура, налягане, аварийно задействане и съобщения за състояние. Всички те са от изключителна важност за коректното и надеждно функциониране на технологичните процеси, управлявани от SCADA системата. За тази цел предварително се изграждат и телекомуникационни връзки посредством оптични трасета.

Гръцката строителна фирма АВАКС, която отговаря за изграждането на интерконектора, има ангажимент да изпълни всички дейности по техническия проект на газопровода, включително да завърши рекултивацията по цялата дължина на трасето, преди да сдаде обекта на проектната компания ICGB като успешно изпълнен.

Проектната компания ICGB трябва да бъде сертифицирана като независим преносен оператор, за да има правото да експлоатира търговски интерконектора. За тази цел се очаква становище на Европейската комисия, което ще позволи на националните енергийни регулатори на България и Гърция - КЕВР и РАЕ, да издадат окончателно съвместно решение за сертификация. Това от своя страна ще наложи въвеждането на нова управленска структура на ICGB - включително приемането на нов Устав и избор на членове на Управителен и Надзорен съвет.

Приключиха хидротестовете по Интерконектора с Гърция

Приключиха хидротестовете по Интерконектора с Гърция

Хидротестовете на всички 8 кранови възела на газопровода са изпълнени успешно

Административни ангажименти преди въвеждане в експлоатация имат и други институции от българска страна: Дирекцията за национален строителен контрол, МВР ГД ПБЗН - Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) - ГД ИДТН Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор", МОСВ - РИОСВ, Басейнова дирекция, Пътни управления и РЗИ. Действа вече създадена работна група с представители на съответните институции, чиято цел е да намери ефективен начин за съкращаване на обичайните срокове, където е възможно, с цел максимално скорошна експлоатация на газопровода.

Всички заинтересовани институции и експлоатационни дружества са поканени да представят предварително становища по въвеждане в експлоатация, така че преди подаване на заявление за издаване на разрешение за ползване всички указания да бъдат изпълнени в максимална степен.

Допълнително трябва да бъде издадено и Разрешение за започване на лицензионна дейност, за което необходимо условие е подписването на акт 15 за обекта. Разрешението за започване на лицензионна дейност се издава от КЕВР и представлява условие за изпълнение на дейността по пренос на природен газ.

Свързаха интерконектора с Гърция с Трансадриатическия газопровод

Свързаха интерконектора с Гърция с Трансадриатическия газопровод

По този начин се позволява преноса на газ от Азербайджан през Гърция до Италия и региона на Югоизточна Европа