Асоциацията на организациите на българските работодатели - АОБР, по поръчение на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ публикуват становище, с което изразяват задоволство от стъпките за довършване на либерализацията на пазара на електроенергия.

Приветстват подготвените изменения на Закона за енергетика за ускоряване на пълната либерализация, като резултат от активната позиция на национално представителните работодатели, изразена в началото на 2018 г. на няколко срещи при премиера, Бойко Борисов, с участието на вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Владимир Горанов, енергийния министър Теменужка Петкова, директори на енергийни дружества и Делян Добрев.

Работодателите допълват, че промените в законодателството отразяват част от предложенията на Световната банка, представени публично през юли 2017 година. Световната банка е представила проучването си върху електроенергийния сектор в страната и са направени редица препоръки за неговото реформиране във връзка с въвеждането на пълна либерализация на пазара.

В анализа са посочени основните проблеми пред отрасъла и мерките за тяхното преодоляване. Ценовите рискове при колебанията в доставките са изведени като част от най-сериозните негативи в развитието на енергийния сектор, което според работодателите се е случило на практика през 2017 г. и е предизвикало протестите на работодателите и инициирането на срещите при министър-председателя.

Новите текстове, разписани в ЗИД на ЗЕ, са решителна крачка напред в посока повишаване на конкуренцията между производители, оптимизация на технологичните разходи, повече предлагане на продукти и количества, и пазарна интеграция на производителите с преференциални цени, допълват АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.

Индустриалците напомнят да не се отлага реформата в енергетиката

Индустриалците напомнят да не се отлага реформата в енергетиката

Поставят срок до 21 февруари

Във връзка с проекта на ЗИД на ЗЕ, АОБР предлагат допълнителна промяна в начина на финансиране на Комисията за енергийно и водно регулиране - КЕВР:

С предложените изменения в енергийното законодателство се регламентират правомощията на Комисията за енергийно и водно регулиране във връзка с прилагането на разпоредбите на Регламент 1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT). КЕВР следва да упражнява контрол с цел недопускане ограничаването и нарушаването на конкуренцията на енергийните пазари. Комисията ще следи за тяхното ефективно функциониране, поради което се променя законът и се уреждат правомощията на КЕВР, в съответствие с регламента REMIT. Съгласно европейския регламент, всяка държава-членка гарантира, че нейните регулаторни органи разполагат с правомощия за разследване и прилагане на мерки, необходими за изпълнение на произтичащите функции. КЕВР ще трябва да осигури изискванията за честна и открита конкуренция на свободния пазар на електрическа енергия в България.

Както знаете, понастоящем в действащото българско законодателство липсва конкретна референция за REMIT. Напомняме и август миналата година, когато се сключиха няколко сделки на българската енергийна борса при съмнителни обстоятелства - в рамките на 17 секунди бяха изтъргувани мегавати за около 90 млн. лева. Сделките бяха направени на платформа, която се използва рядко, но предварително се изисква учредяване на обезпечение. КЕВР проведе успешно разследване, но се оказа, че няма правомощия за санкциониране на участниците в сделките.

Поради това, работодателските организации подкрепяме промяната в законодателството и даване на правомощия на КЕВР за прилагане на разпоредбите на Регламент 1227/2011 на ЕП и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара на търговия на едро с енергия (REMIT).

Важно е, също така, КЕВР да премине към нов модел на финансиране по подобие на БНБ и КФН, за да е успешна и пълна промяната в закона. Комисията не трябва да бъде на субсидия от държавата, а да премине на самоиздръжка. Финансирането ще дойде от услугите и санкциите, които са в правомощията на КЕВР. Така например, за миналата година от такси и санкции КЕВР е внесла 13 млн. лева в бюджета, а е получила около 5 млн. лева субсидия за издръжка.

При новите отговорности на комисията субсидията няма да е достатъчна за привличането и задържането на експертни кадри, които да гарантират качество на екипа на КЕВР. С правомощията по REMIT комисията ще трябва да формира силно звено за контрол на свободния електроенергиен пазар, който през 2018 г. ще стигне 70% спрямо 30% регулиран пазар.

В този дух са и препоръките на Световната банка за засилване на административния капацитет на КЕВР в доклада за пълната либерализация на пазара на електроенергия.

Друга промяна в Закона за енергетика предвижда цената Задължение към обществото (ЗкО) да се плаща към Фонда за сигурност на електроенергийната система (ФСЕС). Досега плащането беше към Национална електрическа компания, но в последната година се натрупаха 50 млн. лева неплатени суми от цената ЗкО. Затова смятаме, че е наложително Фондът също да бъде адресиран по отношение на засилване на административния капацитет.

В заключение подкрепяме:

Промените в Закона за енергетика по отношение на делегиране на правомощия на КЕВР по REMIT, като те бъдат допълнени с промяна в начина на финансиране на КЕВР и преминаване на самоиздръжка. При новия начин на финансиране набраните, но неизползвани средства от КЕВР, следва да се внасят в ФСЕС.

Засилване на административния капацитет на ФСЕС и обезпечаване на фонда с нужния експертен състав и средства за издръжка на допълнителния екип.

КНСБ и КТ "Подкрепа" искат държавен контрол в енергетиката

КНСБ и КТ "Подкрепа" искат държавен контрол в енергетиката

Оставките в ключова сфера като енергетиката водят до несигурност и неяснота за бъдещето на целия отрасъл