Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) окончателно отхвърли жалбите срещу решението на екоминистерството, с което беше одобрена ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда) за изграждането на нова ядрена мощност на площадка 2 на АЕЦ "Козлодуй".

С това решение ВАС отменя решението на 3-членния състав на ВАС от 17 май 2018 година, с което съдът отмени екооценката.

Решението на 5-членния състав на ВАС е окончателно.

Магистратите приемат, че при приемането на решението на министъра на околната среда и водите са спазени задължителните процедури по Наредбата за ОВОС и по Конвенцията за оценка на въздействието на околната среда в трансграничен контекст. В хода на процедурата по ОВОС са проведени консултации с 38 институции и неправителствени организации. Направени са и трансгранични консултации. Проведени са и задължителните обществени обсъждания както на територията на България, така и в съседна Румъния.

ВАС отмени ОВОС за нова ядрена мощност на площадка 2 на АЕЦ "Козлодуй"

ВАС отмени ОВОС за нова ядрена мощност на площадка 2 на АЕЦ "Козлодуй"

Решението подлежи на обжалване

Припомняме, сред мотивите за обжалването на решението за ОВОС беше въпросът за дългосрочното решение на проблема с отработеното ядрено гориво и радиоактивни отпадъци. Относно това ВАС приема, че по закон това е задължение на трето лице, неучастващо в административното производство. Управлението на отработеното ядрено гориво и отпадъци е в компетентността на Държавно предприятия "Радиоактивни отпадъци" по силата на закона, а не на "АЕЦ - Козлодуй - Нови мощности" ЕАД, който е възложител на инвестиционното предложение за изграждане на нова ядрена мощност.

Сред мотивите за обжалването беше и въпросът за избор на Площадка 2. Относно това касационната инстанция отбелязва, че изборът е направен в съответствие със становищата на колектива от специализирани експерти, изготвили доклада за ОВОС, на специализираните ведомства, между които и тези, отговорни за опазване на биологичното разнообразие и за опазване на водните ресурси.

Относно въпроса за осъществяването на мониторинг на подземните води ВАС приема, че е предвидена изрична мярка като част от вече функциониращата система за мониторинг на АЕЦ "Козлодуй". В доклада за ОВОС също така е взето предвид становището, че инвестиционният проект няма да застраши защитения вид рида Alosa sp., като са взети мерки за защита.

ВАС също така отхвърля искането на "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД жалбоподателите, а именно Сдружение "Коалиция за устойчиво развитие" и две физически лица, да заплатят разноските по делото, които са в размер на 42 000 лв., намирайки сумата за несправедлива и възпрепятстващо скъпа.

7-ми блок на АЕЦ Козлодуй ни излиза безплатно?

7-ми блок на АЕЦ Козлодуй ни излиза безплатно?

Страната може изобщо да не участва с държавни пари