Саудитско-италианският консорциум "Аркад" ще строи българския участък на "Турски поток", съобщиха от "Булгартрансгаз".

Днес беше финализирана обществената поръчка за избор на изпълнител в открита процедура по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: "Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница".

Комисията класира участникът Обединение "Консорциум Аркад" на първо място и го предложи за изпълнител на обществената поръчка.

Припомняме, общо три обединения подадоха оферти за участие в процедурата - Д3ЗД Консорциум "Газово развитие и разширение в България" (ГРРБ), Обединение от "ОТ Industries Fovallkozo Zrt., OT Industries - KVV Kivitelezo Zrt." и Обединение "Консорциум Аркад".

Саудитско-италиански консорциум ни предлага най-ниската цена за строежа на "Турски поток"

Саудитско-италиански консорциум ни предлага най-ниската цена за строежа на "Турски поток"

В надпреварата продължават две от трите фирми участници

В края на март стана ясно, че в надпреварата продължават само двама от кандидатите - "ДЗЗД Консорциум - Газово развитие и разширение в България ГРРБ" и саудитско-италианският консорциум "Аркад".

Избран е консорциумът, който е предложил най-изгодната оферта по предварително обявения критерий за възлагане "оптимално съотношение качество/цена" .

Предложението на Обединение "Консорциум Аркад" включва най-ниските цени, както за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 250 календарни дни, така и при максимално допустим срок на изпълнение на дейностите 615 календарни дни.

Избраният консорциум е обединение от чуждестранни компании, като негови членове са: "Аркад Ей Би Би С.п.А". - Италия и "Аркад Енджиниъринг енд Констракшънс Къмпъни" - Саудитска Арабия.