Стартира процедура по ОВОС за разширяване на "Чирен", съобщи МОСВ. Асен Личев е уведомил с писмо изпълнителния директор на "Булгартрансгаз" ЕАД и кметовете на девет населени места в прилежащата територия на Подземно газово хранилище (ПГХ) "Чирен" за становището на министерството.

От страна на дружеството-възложител в МОСВ са постъпили с уведомления общо три инвестиционни предложения, свързани с основния предмет на оценка, а именно "Разширение на капацитета на ПГХ "Чирен".

С над 36% по-скъп газ през октомври поиска "Булгаргаз", КЕВР се съгласи
Обновена

С над 36% по-скъп газ през октомври поиска "Булгаргаз", КЕВР се съгласи

Първоначалната заявка беше за 16%

Възложителят е посочил, че разширението на газовото хранилище е ключов фактор за сигурността на доставките на природен газ за България и стимулиране на търговията с газ в целия регион, като проектът е неделима част от инфраструктурата, допринасяща за концепцията за газов разпределителен център на територията на страната. На база извършени през годините изследвания е взето решение за поетапното разширение на хранилището, с което се цели увеличаване на дневната производителност до 10 млн. м³/ден (сега максимум 4,7 млн. м³/ден при форсиран режим).

Цената на газа в Европа надхвърли невероятните 1 900 долара

Цената на газа в Европа надхвърли невероятните 1 900 долара

Става въпрос за ноемврийските фючърси

Според заявеното от възложителя, за постигането на целите на разширението ще се работи по три направления:

- проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения - компресорна станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения и нова газоизмервателна станция;

- проектиране и изграждане на подземни съоръжения - десет нови високодебитни експлоатационни и три наблюдателни сондажа, ликвидация на някои от старите сондажи, както и нови връзки на експлоатационните сондажи с компресорната станция;

- проектиране и изграждане на газопровод, свързващ ПГХ "Чирен" със съществуваща газопреносна система в землището на с. Бутан, община Козлодуй.

Анализатори: Европа се нуждае от разширяване на азербайджанския „Южен газов коридор“

Анализатори: Европа се нуждае от разширяване на азербайджанския „Южен газов коридор“

От началото на месец септември, цените на природния газ в Европа нараснаха повече от три пъти

Съгласно указанията, дадени от МОСВ, предстои да се проведе обединена процедура по ОВОС, като в конкретния случай това е текуща обща процедура по ОВОС с процедура по одобряване на актуализиран доклад за безопасност и процедура по издаване на комплексно разрешително.

Още от 2013 г. проектът за разширение на капацитета на ПГХ "Чирен" е включен в списъка с проекти от общ интерес за Европейския съюз по силата на Регламент (ЕС) №347/2013 г., с което е признат като необходим за реализацията на приоритетните коридори на енергийната инфраструктура на Съюза. Проектите от общ интерес, включени в списъка на Съюза, се превръщат в съставна част на съответните регионални инвестиционни планове, както и на националните десетгодишни планове за развитие на енергийните мрежи и на тези проекти се дава най-високият възможен приоритет в рамките на тези планове. По силата на този регламент, проектът е включен в общностния Десетгодишен план за развитие на мрежите (Final TYNDP 2020), в Газовите регионални инвестиционни планове за Централна и Източна Европа (CEE GRIP 2019) и за регион Южен коридор (Southern Corridor GRIP 2018), както и в Енергийната стратегия на Република България до 2030 г.

В потвърждение на неговата важност за сигурността на енергийните доставки за страната и региона, проектът има статут на приоритетен проект на инициативата "Три морета".