Върховната административна прокуратура (ВАП) сезира председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да провери състоянието на енергийните съоръжения в районите, в които има проблеми с качество на електрическата енергия. 

Според Закона за енергетиката (ЗЕ) КЕВР текущо контролира изпълнението на лицензионната дейност в тази област. В задълженията на КЕВР се включва и спазването на сигурност на доставките на електрическа и топлинна енергия или природен газ и за ефективно използване на енергията и енергийните ресурси. Това е особено важно за обществото в условията на предстоящ зимен сезон, се казва в съобщението от ВАП. 

Прекъснато е електроснабдяването в Силистра

Резултатите от проверката трябва да се обобщят в доклад, който да съдържа направените констатации и предприетите мерки от КЕВР, както и да се посочат евентуални случаи с данни за извършени престъпления, които да бъдат изпратени на съответните прокуратури или органи на МВР.

Докладът следва да се предостави на ВАП в определения срок, който не се споменава в съобщението.