Средната брутна месечна работна заплата за януари 2019 г. е 1 192 лв., за февруари - 1 184 лв., и за март - 1 247 лева, според данните на НСИ.

През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата e 1 208 лв. Тя се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. с 3.2%, отчитат от националната статистика.

Най-голямо увеличение се отчита при "Операции с недвижими имоти" - с 11.4%, "Други дейности" - със 7.8%, и "Административни и спомагателни дейности"- с 6.4%.

Снимка 423193

Източник: НСИ

През първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата се увеличава с 12.2% спрямо първото тримесечие на 2018 г.

И за първото тримесечие на 2019 г. най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - със 17.9%, "Други дейности" - с 16.9%, и "Образование" - с 14.8%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2019 г. са:

"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 2 930 лева

"Финансови и застрахователни дейности" - 1 994 лева,

"Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 877 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

"Хотелиерство и ресторантьорство" - 729 лева

"Други дейности" - 898 лева

"Строителство" - 920 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2019 г. в обществения сектор нараства с 10.7%, а в частния - с 12.6%.

Снимка 423192

Източник: НСИ

2.32 милиона са работещите с трудов договор към края на март 2019 г. Според данните на Националния статистически институт (НСИ) това е увеличение с 26.3 хил., или с 1.1%, спрямо края на декември 2018 г.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения" - с 5.9%, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 4.3%, и в "Селско, горско и рибно стопанство" - с 4.0%.

Най-голямо намаление на работниците с трудов договор има в дейност "Добивна промишленост" - с 0.6%.

Сред работниците, разпределени по икономически дейности, най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 21.9 и 17.1%.

В края на март 2019 г. в сравнение с края на март 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 5.7 хил., или с 0.2%.

Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Строителство" - със 7.4 хил., съответно - 6%, "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 4.5 хил. - 5 % и "Административни и спомагателни дейности" - с 2.9 хил., а най-голямо намаление - в "Преработваща промишленост" - с 11.1 хиляди.

В процентно изражение увеличението в "Добивна промишленост" е с 4.8%.

Снимка 423191

Източник: НСИ

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, уточняват от НСИ. Целта е да се изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия, уточняват от статистиката.