В условията на финансова и икономическа криза едва 46 публични компании, чийто акции се търгуват на Българска Фондова Борса, обявиха ясно намерението си да раздадат паричен дивидент на акционерите си за 2008г.

Проучването на екипът на Finance.news.bg. е направено на основание публикуваните до момента обяви за провеждане на годишните общите събрания на дружествата, търгувани на Българска фондова борса, които са обявили положителен финансов резултат за 2008г. Общият брой на тези компании е 215.

Вероятността публична компания да е на загуба и да раздаде дивидент е нищожна , като отклонение от правилото направи единствено Медика АД преди години. Към тези дружества спадат над 134 компании, включително и тези които са в несъстоятелност и ликвидация.

Компаниите, които предложиха да раздадат дивидент за 2008г. можете да видите на адрес Finance.news.bg.

Вероятността да не бъде прието предложението на управителните органи за разпределянето на дивидент също е малко вероятно, но не е невъзможно.

Две компании(Корпорация за технологии и иновации Съединение АД-София и Биоиасис АД-София ) ще раздадат дивидент под формата на акции, удвоявайки капитала си за собствена сметка. За предходната година компаниите увеличили капитала си по този начин бяха 19.

В публикациите и материалите за ОСА на 14 компании, не става ясно как точно ще бъде разпределена печалбата, като в отделни документи съществува само намек, че тя ще бъде разпределена като дивидент.

Фрапантни случаи, като невключване на точка в дневния ред (за разпределяне на финансовия резултат) също има за компании с положителен финансов резултат, което е против правилата, но не е ясно кой точно орган и с какви мерки може да го промени. Във всеки случай до момента 8 компании попадат под този „знаменател".

Не е ясно какво ще направят с печалбата си за 2008г., 13 компании, които до момента не са обявили дати за провеждане на годишните си общи събрания, 10 дни след крайния законов срок за публикация.

Все пак 137 компании с положителен финансов резултат за 2008г. казаха твърдо „не" на разпределянето на печалбата за 2008г., за дивидент. Изключения има и тук, като това демонстрираха акционерите на България 29 АД, решили да бъде разпределен дивидент в размер на 1.30лв. за акция, въпреки че в дневния ред на ОСА бе предвидено цялата печалба да бъде отнесена към „допълнителни резерви".

Общата сума на раздадения паричен дивидент за 2008г. по прогнози възлиза на 383.49 млн. лв., спрямо 610.647млн. лв., година по-рано. Повечето общи събрания ще се проведат в рамките на законоустановения срок 30 юни тази година. Изключвайки компаниите които са в производство по несъстоятелност и ликвидация, към момента 43 компании все още не са обявили датите на годишните си общи събрания. Последната по закон възможност за това бе 31 април.