През третото тримесечие на годината средната месечна работна заплата e 1 373 лв. и нараства спрямо второто тримесечие с 2.7%. Това сочат данните на Националния статистически институт.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 37.6%, "Държавно управление" - с 16.2%, и "Култура, спорт и развлечения" - с 14.9%. Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическата дейност "Финансови и застрахователни дейности" - със 7.9%.

През третото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.9% спрямо третото тримесечие на 2019 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - с 24.1%, "Държавно управление" - с 20.2%, и "Образование" - с 14.7%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през третото тримесечие на годината са:

• "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 3 208 лева

• "Финансови и застрахователни дейности" - 2 106 лева

• "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2 097 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

• "Хотелиерство и ресторантьорство" - 890 лева

• "Други дейности" - 931 лева

• "Селско, горско и рибно стопанство" - 989 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 12.7%, а в частния - с 9%.

С 9 200 се увеличават наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември спрямо края на юни 2020 г. Това е ръст от 0.4%. По този начин те достигат 2.25 милиона.

Спрямо края на второто тримесечие на годината най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения" и "Административни и спомагателни дейности" - с по 2.4%, както и "Образование" и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с по 1.6%.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите "Селско, горско и рибно стопанство" - с 1.5%, и в "Операции с недвижими имоти" - с 1%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-много наети са в дейностите "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 20.9 и 17.1%.

В края на септември тази година спрямо същия месец на 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 63 200, или с 2.7%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 25 800, "Преработваща промишленост" - с 24 900, и "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - с 8 800, а най-голямо увеличение - в "Хуманно здравеопазване и социална работа" - със 7. 400, и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6 400.

В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 21.9%, "Преработваща промишленост" - с 5%, и "Операции с недвижими имоти" - с 4.3%.

Най-голямо увеличение пък е отчетено в "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6.8%.