Крайната продукция по базисни цени от отрасъл "Селско стопанство" през 2018 година възлиза на 8 077.2 милиона лева. Това е с 2% по-малко в сравнение с предходната 2017 година.
Данните са на Националния статистически институт (НСИ) и обхващат икономическите сметки за селското стопанство през настоящата година.

Отчетеното намаление от 2% се дължи на спад в обемите, който е 3.1%.

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е 5 414.0 млн. лв. и отбелязва намаление спрямо 2017 г. с 2.8%.
Намалението е в резултат на спад в обемите - с 4.6%.

Продукцията в животновъдството е 1 978.0 млн. лв. и е на същото ниво, както през 2017 година.

Снимка 396174

Източник: НСИ

Стойността на вложенията за текущо потребление, използвани в селското стопанство през 2018 г., достига 4 672.5 млн. лв., което е с 4.3% повече от предходната година.
Увеличението се дължи на увеличение в обемите с 1.3% и цените - с 3.0%.

Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в селското стопанство през 2018 г., достига 3 404.7 млн. лв. и е с 9.5% по-ниска от 2017 г., което е в резултат на понижение в цените - с 1.2%, и намаление на обемите - с 8.4%.

ДФЗ преведе 634 млн. лв. по схемата за плащане на площ

ДФЗ преведе 634 млн. лв. по схемата за плащане на площ

193 лева за един хектар