Салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на месец ноември да бъде положително в размер на 3 466,6 млн. лева. Това очаква Министерство на финансите на база на предварителни данни. От ведомството уточняват, че сумата представлява 3,9 % от прогнозния Брутен вътрешен продукт (БВП).

За същия период на миналата година е бил отчетен дефицит по консолидираната фискална програма в размер на 406,4 млн. лв. (0,5% от БВП). Финансистите уточняват, че това означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 4,4 процентни пункта.

Отчита се, че факторите за подобряването на бюджетната позиция продължават да бъдат по-високите приходи и по-ниското усвояване на капиталовите разходи.

От Министерство на финансите информират още, че подобрението от страна на текущото превишение на приходите над разходите по сметките за средства от ЕС върху салдото по КФП е значително. В размер на 1,8 % от прогнозния БВП е излишъкът по европейските средства.

В размер на 31 135,2 млн. лв. (94,3% от годишния разчет) се очаква да бъдат приходите и помощите по консолидираната фискална програма към края на ноември. Ръстът спрямо същия период на 2015 г. е 2 059,0 млн. лева. Той се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 2 382,8 млн. лв., докато грантовете от Европейския съюз (ЕС) са по-ниски. Изпълнението на годишния разчет при постъпленията от ЕС е 110,8%.

В размер на 27 668,6 млн. лв. се очаква да бъдат разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към ноември. Това представлява 79,5 % от годишния разчет. В размер на 29 482,5 млн. лева са разходите за същия период на миналата година.

На 762,5 млн. лв. възлиза частта от вноската на страната ни в бюджета на ЕС, изплатена към ноември от централния бюджет.