От Министерството на финансите предоставиха справка за предоставените бонуси. Данните са в отговор на поставен от народния представител Антон Кутев въпрос до министъра на финансите. 

От данните става ясно, че 43 млн. лева бонуси били разпределени между 12 215 души.

От МФ предоставиха справка за начислените и изплатени допълнителни възнаграждения за постигнати резултати (ДВПР) през 2018 г. Тя е за Министерството на финансите и административните структури. Техните ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството.

БСП скочи на 118 млн. лева бонуси в администрацията
Обновена

БСП скочи на 118 млн. лева бонуси в администрацията

43 млн. отиват за бонуси в Министерството на финансите

Числеността на персонала по административните структури в системата на МФ е, както следва:

- Министерство на финансите - 571 щатни бройки;

- Национална агенция за приходите - 7 886 щатни бройки;

- Агенция "Митници" - 3 362 щатни бройки;

- Агенция за държавна финансова инспекция - 193 щатни бройки;

- Държавна комисия по хазарта - 46 щатни бройки;

- Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" - 72 щатни бройки;

- Агенция по обществени поръчки - 85 щатни бройки.

Общо: 12 215 щатни бройки.

От ведомството на Владислав Горанов държат да бъде уточнено, че цитираната сума на брифинга на БСП е разпределена между 12 215 служители за цялата 2018 г. "Водещо в този списък е Министерство на финансите, където са раздадени почти 43 млн. лв.", казаха от БСП.

Всички бонуси са изплатени при спазване на чл. 67, ал. 7, т. 5 и ал. 8-10 от Закона за държавния служител, чл. 107а, ал. 14, т. 5 и ал. 15 и 16 от Кодекса на труда и чл. 19, т. 5 и чл. 24 и чл. 25 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.

Според законовите разпоредби бонусите са изплащани четири пъти годишно - през април, юли и октомври за текущата година и през януари - за предходната година.

Според финансовите експерти разходите за бонуси не надхвърлят 30% от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетните разпоредители.

Бонуси са определени въз основа на оценка на постигнатите резултати от основните структурни звена и отделните служители през изтекло календарно тримесечие, уверяват от МФ.

Бонусите не са повече от 80% от основните заплати.

Междувременно съобщиха, че в БДЖ не са получавани допълнителни материални възнаграждения. Информацията е по повод твърденията на депутата Драгомир Стойнев, който заяви, че "Холдинг БДЖ" ЕАД не е предоставил информация за допълнителни трудови възнаграждения.

От БДЖ заявиха, че са предоставили информация в парламента в отговор на въпрос от депутата Георги Свиленски в рамките на парламентарен контрол.

В "Холдинг БДЖ" ЕАД допълнително материално стимулиране на служителите и на лицата наети по договор за управление и контрол не е начислявано и изплащано през 2018 г., повтарят от БДЖ.

Освободиха Велик Занчев и Владимир Владимиров от БДЖ

Освободиха Велик Занчев и Владимир Владимиров от БДЖ

На тяхно място идват Григори Григоров и Светломир Николов

От Министерството на труда и социалната политика (МТСП) уточниха, че посочената сума от 13 млн. лв. за Коледни бонуси включва парите, получени през 2018 г. от всички над 8000 щатни служители на МТСП и всички второстепенни разпоредители с бюджет към него.

В това число влизат служителите на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за хората с увреждания, Национален институт за помирение и арбитраж, Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи, Фонд "Социална закрила", Фонд "Условия на труд", Държавното предприятие "Българо-германски център за професионално обучение.

Общата сума включва четири плащания на бонуси (ДВПР) през 2018 г., които се отнасят за периода от IV-то тримесечие на 2017 г. до III-то тримесечие на 2018 г. включително. Средната сума на получените средства от един служител е 409,47 лв. на тримесечие или 136,49 лв. на месец.

Всички средства за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати са изплатени при стриктно спазване на нормативната уредба, регламентиращи тяхното определяне, допълниха от МТСП.