9 540 са сдруженията и фондациите, представили годишен отчет за дейността си през 2017 г. в НСИ.

Стойността на активите им към 31 декември 2017 г. е в размер на 1 079 млн. лева.

Приходите от нестопанска дейност на тези предприятия през 2017 г. са 574 млн. лв., а приходите от регламентирана дейност са 545 млн. лева.

Членовете на сдруженията и фондациите към 31 декември 2017 г. са 2 058 756, като от тях юридическите лица са 143 821, а физическите - 1 914 935.

В тях работят 55 444 доброволни сътрудници, които са отработили 1 520 954 часа.

В Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили 52 лицензирани застрахователи с активите към 31 декември 2017 г. от 5 506 млн. лв. и реализиран оборот от 2 363 млн. лева.

През 2017 г. застрахователите отчитат положителен финансов резултат от дейността си в размер на 54 млн. лева.

В животозастраховането, както и в общото застраховане, е реализирана печалба от 27 млн. лева.

Снимка 375828

Източник: НСИ

През 2017 г. дейност са развивали 9 пенсионноосигурителни дружества.

Приходите от дейността на тези дружества достигат 186 млн. лв., а реализираната печалба е в размер на 61 млн. лева.

Отчет за дейността си през 2017 г. са представили 28 лицензирани пенсионни фонда, от които 18 по задължителното пенсионно осигуряване (9 универсални и 9 професионални) и 10 доброволни.

Балансовата стойност на активите им към 31 декември е 12 742 млн. лв., а инвестициите достигат 11 930 млн. лева.

Общият брой на осигурените лица в пенсионните фондове е 4 584 479, а брутните постъпления от осигурителни вноски достигат 1 388 млн. лева.

Годишен отчет за дейността си през 2017 г. в НСИ са представили 257 специализирани инвестиционни предприятия със стойност на активите от 9 310 млн. лева.

Получените чужди активи (ценни книжа и парични средства на клиенти) са в размер на 6 102 млн. лева.

Финансовите приходи на специализираните инвестиционни предприятия през 2017 г. възлизат на 1 399 млн. лв., а финансовият резултат за годината е печалба от 111 млн. лева.