Общият показател на бизнес климата у нас през месец март 2018 година бележи ръст с 0.7 пункта спрямо предходния месец февруари.
Подобрение на стопанската конюнктура обаче се наблюдава само в строителството и търговията на дребно. При промишлеността стойностите се запазват на равнището си от предходния месец, а в сектора на услугите се регистрира понижение на показателя. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) за стопанската конюнктура за март 2018 г.

Снимка 348064

Източник: НСИ

По сектори:

Строителство.
През месец март бизнес климатът в строителството се покачва с 1.2 пункта. 
Това се дължи на оптимистичните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.
НСИ отчита, че анкетата регистрира увеличение на получените нови поръчки през последния месец, което е съпроводено и с по-благоприятни очаквания за дейността през следващите три месеца.
Основните пречки, които ограничават бизнеса в сектора, остават свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостига на работна сила, макар че през последния месец се наблюдава намаление на негативното въздействие на първия фактор. 
Мениджърите в сектора очакват запазване на цените през следващите три месеца.

Снимка 348066

Източник: НСИ

Търговия на дребно.
Бизнес климатът в търговията на дребно отбелязва най-голям ръст. Показателят нараства с 3.2 пункта спрямо месец февруари.
Това е в резултат на оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците от външния пазар през следващите три месеца се подобряват.
Факторите "конкуренция в бранша", "недостатъчно търсене" и "несигурна икономическа среда" продължават да затрудняват в най-голяма степен дейността на предприятията.
Относно продажните цени търговците не очакват промяна през следващите три месеца.

Снимка 348067

Източник: НСИ

Промишленост.
Бизнес климатът в промишлеността остава на нивото си от февруари.

Промишлените предприемачи оценяват настоящата производствена активност като понижена. Очакванията на бизнеса в сектора за дейността през следващите три месеца леко се влошават.
Основният фактор, затрудняващ предприятията, продължава да е несигурната икономическа среда, следван от недостига на работна сила, като последната анкета отчита засилване на неблагоприятното влияние на втория фактор. 
Относно продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Снимка 348065

Източник: НСИ

Услуги.
Бизнес климат в сектора на услугите през месец март единствен бележи спад. Показателят се понижава с 1.4 пункта.
 
Това се дължи главно на по-резервираните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко намалена, докато очакванията за следващите три месеца се подобряват.
Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда остават основните проблеми за развитието на бизнеса. 
И в сектора на услугите мениджърите предвиждат запазване на продажните цени в сектора през следващите три месеца.

Снимка 348068

Източник: НСИ