Само за месец ноември българската банкова система е направила печалба от 70 млн. лева. Според публикуваните днес - 31 декември 2020-а, данни от БНБ за единадесетте месеца на годината кредитните институции отчитат положителен финансов резултат след данъци в размер на 866 млн. лв., с 663 млн. лв. (43.4%) по-малко в сравнение със същия период на 2019 година. Месец по-рано този показател бе 796 млн. лева (42.9%) по-малко от октомври 2019-а.

Разходите за обезценка на финансови активи (т.нар. провизии) в края на ноември 2020 г. са 771 млн. лв. (при 419 млн. лв. в края на ноември 2019 г.). В сравнение с октомври 2020-а те нарастват с 80 млн. лева.

По Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции, към 30 ноември 2020 г. са подадени общо 105 081 искания с брутна балансова стойност на задълженията 9257 млн. лв., и одобрени общо 86 184 броя с общ брутен размер 8223 млн. лв. Предприятията са внесли 12 960 искания за 7329 млн. лв., от които одобрените към края на ноември са 11 495 броя за 6533 млн. лв.

Домакинствата са подали 92 121 искания за отсрочване на задължения на стойност 1928 млн. лв., от които одобрените към края на ноември са 74 689 броя за 1690 млн. лв. Спрямо 31 октомври 2020 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства е намалял с 2264, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, спада с 311 млн. лева. Този ефект се дължи на изтичането на шестмесечния срок на мораториумите по кредитите, одобрени през април и май. Очаква се броят им да нарасне, след като започнат да се отчитат подалите заявка и получили одобрение за отсрочване заеми по новия мораториум, който влезе в сила през първата половина на декември месец 2020-а. Заявки по него ще могат да се подават до 23 март 2021-а, а срокът на отсрочването на заемите вече ще е 9 месеца. Гражданите и фирмите, които вече са ползвали отсрочване с 6 месеца по стария мораториум, ще могат да получат още 3 месеца отсрочване по новия.

В края на ноември балансовото число на банковата система е 120.6 млн. лева. На месечна база се то се увеличава с 1.4 млрд. лв. (1.2%). Нарастват привлечените депозити и кредитите и авансите. Дяловете в активите на парите, паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане, на портфейлите с ценни книжа и на кредитите и авансите в края на ноември са съответно 17.5%, 14.8% и 63.0%, като спрямо предходния месец остават без съществена промяна. Ликвидният буфер и нетните изходящи ликвидни потоци към 30 ноември 2020 г. са съответно 30.9 млрд. лв. и 10.4 млрд. лв. Ликвидният буфер нараства през месеца с 2.4% (713 млн. лв.), а нетните изходящи ликвидни потоци намаляват с 1.9% (201 млн. лв.). Отношението на ликвидно покритие в края на ноември е 296.2% (при 283.9% в края на октомври).

Брутните кредити и аванси се увеличават с 1.4% (1.1 млрд. лв.) до 79.8 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции нарастват с 5.8% (555 млн. лв.) до 10.2 млрд. лв. Брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава през месеца с 0.7% (512 млн. лв.) до 69.6 млрд. лв. Кредитите за домакинства нарастват с 0.6% (162 млн. лв.), за фирми - с 1.0% (390 млн. лв.), а за сектор държавно управление - с 1.3% (14 млн. лв.). Кредитите за други финансови предприятия намаляват с 1.1% (54 млн. лв.).

Депозитите в банковата система отчитат месечно нарастване с 1.2% (1.2 млрд. лв.) до 102.3 млрд. лв. Депозитите на домакинства се увеличават с 0.8% (456 млн. лв.).

Балансовото число на банковата система на месечна база се увеличава с 1.4 млрд. лв. (1.2%) и в края на ноември е 120.6 млрд. лв. Нарастват привлечените депозити и кредитите и авансите. Дяловете в активите на парите, паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане, на портфейлите с ценни книжа и на кредитите и авансите в края на ноември са съответно 17.5%, 14.8% и 63.0%, като спрямо предходния месец остават без съществена промяна.

Ликвидният буфер и нетните изходящи ликвидни потоци към 30 ноември 2020 г. са съответно 30.9 млрд. лв. и 10.4 млрд. лв. Ликвидният буфер нараства през месеца с 2.4% (713 млн. лв.), а нетните изходящи ликвидни потоци намаляват с 1.9% (201 млн. лв.). Отношението на ликвидно покритие в края на ноември е 296.2% (при 283.9% в края на октомври). Брутните кредити и аванси се увеличават с 1.4% (1.1 млрд. лв.) до 79.8 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции нарастват с 5.8% (555 млн. лв.) до 10.2 млрд. лв. Брутният кредитен портфейл2 на банковата система се увеличава през месеца с 0.7% (512 млн. лв.) до 69.6 млрд. лв. Кредитите за домакинства нарастват с 0.6% (162 млн. лв.), за нефинансови предприятия - с 1.0% (390 млн. лв.), а за сектор държавно управление - с 1.3% (14 млн. лв.). Кредитите за други финансови предприятия намаляват с 1.1% (54 млн. лв.).

Депозитите в банковата система отчитат месечно нарастване с 1.2% (1.2 млрд. лв.) до 102.3 млрд. лв. Депозитите на домакинства се увеличават с 0.8% (456 млн. лв.), а тези на нефинансови предприятия - с 2.2% (668 млн. лв.). Увеличават се също депозитите на други финансови предприятия (с 2.8%, 100 млн. лв.) и на кредитни институции (с 1.1%, 43 млн. лв.). Намаляват депозитите на сектор "държавно управление" (с 3.4%, 89 млн. лв.).

Балансовото число на банковата система на месечна база се увеличава с 1.4 млрд. лв. (1.2%) и в края на ноември е 120.6 млрд. лв. Нарастват привлечените депозити и кредитите и авансите. Дяловете в активите на парите, паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане, на портфейлите с ценни книжа и на кредитите и авансите в края на ноември са съответно 17.5%, 14.8% и 63.0%, като спрямо предходния месец остават без съществена промяна.

Ликвидният буфер и нетните изходящи ликвидни потоци към 30 ноември 2020 г. са съответно 30.9 млрд. лв. и 10.4 млрд. лв. Ликвидният буфер нараства през месеца с 2.4% (713 млн. лв.), а нетните изходящи ликвидни потоци намаляват с 1.9% (201 млн. лв.). Отношението на ликвидно покритие в края на ноември е 296.2% (при 283.9% в края на октомври). Брутните кредити и аванси се увеличават с 1.4% (1.1 млрд. лв.) до 79.8 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции нарастват с 5.8% (555 млн. лв.) до 10.2 млрд. лв. Брутният кредитен портфейл2 на банковата система се увеличава през месеца с 0.7% (512 млн. лв.) до 69.6 млрд. лв. Кредитите за домакинства нарастват с 0.6% (162 млн. лв.), за нефинансови предприятия - с 1.0% (390 млн. лв.), а за сектор държавно управление - с 1.3% (14 млн. лв.). Кредитите за други финансови предприятия намаляват с 1.1% (54 млн. лв.). Депозитите в банковата система отчитат месечно нарастване с 1.2% (1.2 млрд. лв.) до 102.3 млрд. лв. Депозитите на домакинства се увеличават с 0.8% (456 млн. лв.), а тези на нефинансови предприятия - с 2.2% (668 млн. лв.). Увеличават се също депозитите на други финансови предприятия (с 2.8%, 100 млн. лв.) и на кредитни институции (с 1.1%, 43 млн. лв.). Намаляват депозитите на сектор държавно управление (с 3.4%, 89 млн. лв.).- с 2.2% (668 млн. лв.). Увеличават се също депозитите на други финансови предприятия (с 2.8%, 100 млн. лв.) и на кредитни институции (с 1.1%, 43 млн. лв.). Намаляват депозитите на сектор държавно управление (с 3.4%, 89 млн. лв.).