Парите по програмата ФАР няма да тръгнат към нас засега. Те остават замразени, защото ЕК очаква от България да оцени системните слабости в усвояването им и да предложи финансови корекции, предаде БНР. 

Това става ясно в доклада на ЕК за управлението на еврофондовете у нас и в Румъния, изготвен от Комисията за бюджетен контрол в ЕП.

В документа за България на 8 страници са описани различните програми и фондове, по които страната ни е имала достъп до европейско финансиране преди и след присъединяването.

За ИСПА и САПАРД са изброени установените нередности, описано е и че след изпълнението на всички препоръки от страна на еврокомисията, парите по тях са били отблокирани.

За програма ФАР пише, че ЕК е констатирала слабости в предварителния контрол на търговете и извършените плащания, чести случаи на конфликт на интереси и нерегламентирана намеса във възлагането и изпълнението на договорите.

За това парите по ФАР остават замразени, като от властите у нас се очаква детайлна оценка на системните слабости плюс предложение за финансови корекции, с други думи доброволен отказ от част от парите по програмата.

Към Българи е отправена и препоръка да укрепи ролята на националния координатор, да реорганизира двете действащи агенции по ФАР и да въведе продуктивни мерки за установяване и докладване на нередности.

За Оперативните програми ЕК описва как оценките за съответствие, които биха позволили същинските плащания по тях, са били отхвърляни на два пъти като едната главна причина са слабостите в интегрираната система за управление и наблюдение ИСУН, другата в липсата на последователност между констатации от извършените одити и заключенията в тях.

При плащанията за развитие на селските райони трябва да се вземат необходимите поуки от САПАРД, защото парите се управляват от същите институции, а при преките плащания на площ да се преодолеят слабостите интегрираната система за контрол ИСАК и в идентификацията на земеделските парцели.
В момента тече проверка на съответствието им и може да се стигне до връщане на част от парите, платени през 2007-а.

Проверка ще бъде направена и на парите отпуснати за подготовка за Шенген. Тя ще е в края на тази година, когато изтича срокът на програмата и ако има неправомерно изразходвани пари, те също ще бъдат изискани от ЕК.

Докладът е детайлно илюстриран с таблици за предвидените и вече заплатените суми и не съдържа никакви политически оценки и изводи.