Бизнес климатът е нараснал с 3.2 пункта през месец май в сравнение с предходния месец април. По данни на НСИ ръст на бизнес климата в страната ни се наблюдава във всички сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Относно промишлеността бизнес климата в България се е повишил с 1.3 пункта за месец май. Нарастването се дължи на оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за икономическото състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Отчита се и леко подобрена производителна активност.

Според НСИ основните фактори, затрудняващи дейността в промишлената сфера, остават несигурната икономическа среда и от недостига на работна сила.

Бизнес средата в строителството отчита повишение от 2.9 пункта за май. Това се дължи главно на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. В този сектор също имат оптимистични очаквания за следващите няколко месеца.

В сферата на строителството проблемите са идентични като в промишлеността - несигурната икономическа среда и недостига на работна сила.

Бизнес климатът в сектора търговия на дребно отчита най-голямо покачване - с 5.6 пункта. Търговците на дребно също са оптимисти и имат очаквания състоянието на предприятията да се подобри, което е и причината за по-добрата среда за бизнес. И в този сектор недостатъците идват от конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда.

В сектора на услугите бизнес климатът също се е подобрил - с 4.7 пункта. Това се дължи отново на положителните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. По-благоприятни са и мненията на търговците по отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги.

През последните месеци се наблюдава намаление на негативното влияние на несигурната икономическа среда в сектора на услугите. Въпреки това и тук затрудненията идват главно от силната конкуренция в бранша.