Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) изготви становище относно предложения от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) проект на тристранно споразумение за определяне на минималната работна заплата (МРЗ).

Според работодателите в проекта на МТСП липсват критерии, определящи диапазон за долната и горната граница на размера на МРЗ. Така не могат да се провеждат консултации и преговори между социалните партньори.

Според работодателите с този проект минималната работна заплата ще може да се актуализира ежегодно. В повечето държави членки на ЕС такава актуализация се прави през 2-3 години, като по този начин се дава предвидимост на средата и сигурност за текущото и инвестиционно планиране. Според АОБР нарастването на минималната заплата трябва изцяло да зависи от надеждността на прогнозата на Министерството на финансите.

Бизнесът не е съгласен и за това, че на един зает се залага трайно и повишаващо се съотношение на минималната работна заплата към средната работна заплата (СРЗ). Така се създавал риск за икономически необоснован ръст на СРЗ, защото се увеличава СРЗ в браншове с висок дял на изплащани МРЗ (търговия, строителство, туризъм, услуги, шивашка промишленост и др.) и защото по този начин се оказва натиск върху останалите възнаграждения по линия на индивидуалното и колективното трудово договаряне. Според АОБР дори и да бъдат актуализирани колективните трудови договори, а в тях са договорени параметри за МРЗ, ще се задейства ежегоден автоматизъм за икономически необоснован ръст на разходите на труд.

Според работодателите всичките посочени до сега предложения, предвидени в проекта на тристранно споразумение за определяне на минималната работна заплата, създават условия за генериране на допълнителна инфлация, индуцирана от правителството. Следователно, ако България влезе в ERM II, спазването на критериите от Маастрихт за ценови ръст и за дългосрочен лихвен процент ще се окаже проблематично или най-малкото затруднено и следва да бъде компенсирано с допълнителни фискални ограничения.

Бизнесът иска отлагане на обсъжданията по изготвяне на механизъм и критерии за определяне на МРЗ след формиране на новия МС.