Днес Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) утвърди предложеното от Асоциацията на банките в България удължаване на срока на действие до 31 март 2021 г. Мораториума по плащанията на задълженията по кредити на граждани и фирми.

Названието на приетия режим за кредитите е "Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с въведеното на 13 март 2020 г. от Народното събрание извънредно положение".

Приемането на този нов мораториум или отсрочване на плащанията по кредитите стана възможен благодарение на приетите преди по-малко то месец Насоки на Европейския банков орган (ЕБО) относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19.

БНБ ще приложи насоките на ЕБО за нов мораториум по кредитите

БНБ ще приложи насоките на ЕБО за нов мораториум по кредитите

И през 2021 г. продължава прилагането

Новия мораториум предвижда удължаване на срока за подаване на искания от клиенти на банките за отсрочване на задължения - до 23 март 2021 г., както и удължаване на срока за одобрение на тези искания от страна на банките - до 31 март 2021 г. Краният срок, до който задълженията по лихви и/или главници по кредити може да се отсрочва, е до 31 декември 2021 г., но не повече от 9 месеца.

Остава изискването задълженията, обект на мораториум, да са били редовни или с просрочие под 90 дни към датата на подаване на искането за разсрочване.

Дава се възможност задълженията, за които е било подадено искане за отсрочване преди 30 септември 2020 г., да могат да бъдат допълнително отсрочвани, като общият период на всички отсрочвания не надвишава 9 месеца. Това важи и за онези кредити, чиито срокове по стария мораториум са ползвани и са изтекли. Например ако през май кредит е ползвал мораториум за 6 месеца, той е изтекъл ноември. Сега този кредит може да получи допълнително отлагане на плащанията за още 3 месеца.

БНБ удължи срока на мораториума по кредитите до 31 март 2021 г.

БНБ удължи срока на мораториума по кредитите до 31 март 2021 г.

Условието е да не е било подадено искане за отсрочване на плащанията преди 22 юни

За мораториум могат да кандидатстват и заеми, отпуснати след 13 март 2020-а, когато е обявено свързаното с COVID-19 извънредно положение у нас.

Управителният съвет на БНБ приел решение да изиска от банките да предоставят в срок до 10 работни дни оперативни планове за оценка на потенциалната възможност за неплащане от страна на техните клиенти-кредитополучатели, възползвали се от мораториума след неговото изтичане.

БНБ прие указанията за кредитните мораториуми

БНБ прие указанията за кредитните мораториуми

Те бяха гласувани в Европейския банков орган

Изискванията за тези оперативни планове са въведени с новите Насоки на ЕБО - EBA/GL/2020/15. Както вече стана дума в други публикации Европейския банков надзор е обезпокоен, че немалко банки в банковия съюз на ЕС нямат подходящи методики и практики за правилна оценка на кредитния риск, породен от настоящата криза, и не разграничават рисковете, свързани с платежоспособността на клиентите си, които са породени заради COVID-19, от рисковете, предизвикани от други по дългосрочни фактори. Неприлагането на диференциран консервативен подход към заемите, получили мораториум, може да създаде в бъдеще доста сериозни капиталови и дори ликвидни проблеми. Точно по тази причина БНБ затяга мерките за наблюдение на тези заеми и предприема мерки банките да са готови да посрещнат бъдещи разходи, свързани с евентуално по-значително влошаване на кредитните портфейли.

Ще припомним, че при стария режим на шестмесечните мораториуми заявка за отсрочване подадоха заеми за общо над 9.5 млрд. лева, или около 14% от всички отпуснати у нас банкови заеми на граждани и фирми. А одобрение за отсрочване получиха заеми за 8.5 млрд. лева. Няма да е чудно, ако в края на срока на сключване на договори за мораториуми по новия режим, тази обща сума достигне и дори надхвърли 15 млрд. лева.