Брутният вътрешен продукт на България се е повишил през четвъртото тримесечие на 2015 година с 0,7% на тримесечна база, запазвайки темпото на растеж от предходното тримесечие.

Това показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

На годишна база БВП на България за периода септември – декември e нараснал с 3,0% (спрямо четвъртото тримесечие на 2014 година) след растеж с 2,9% през третото тримесечие.

Според предварителните оценки на НСИ за четвъртото тримесечие на 2015 година брутният вътрешен продукт на България по текущи цени възлиза на 23,699 млрд. лева (12,117 млрд. евро), като на човек от населението се падат 3300 лева (1687 евро).

За цялата изминала година БВП на нашата страна е нараснал с 3,0% (спрямо 2014-а) и възлиза на 86,373 млрд. лева (44,162 млрд. евро), като на човек се падат 12 000 лева (или 6136 евро). БВП за 2015 г. по предварителни данни нараства в реално изражение с 3.0% спрямо 2014 година.

За крайното потребление през четвъртото тримесечие на 2015 г. се изразходват 79.5% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 23.2% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

През трите месеца до края на декември относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 3,7%, което представлява понижение на равнището му с 0,1 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година.

В същото време индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1,4 процентни пункта и достига 25,0%, докато относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до 71,3% от 72,6% през същия период на 2014 година.