Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към края на февруари е отрицателно, в размер на 1398.1 млн. лв., съобщава Министерството на финансите с доста голямо закъснение.

Обикновено данните за изпълнението на консолидирания бюджет се обявяват до 15 дни сред края на месеца, който се отчита, коментират от Money.bg.

Дупката в бюджета, която е необичайно голяма за първите два месеца на годината, се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 1 015.7 млн. лв. и по европейските средства в размер на 382.4 млн. лв.

Като основни причини Министерството на финансите признава забавянето при изпълнението на приходите през първите два месеца на 2010 г. и по-високите разходи през периода, свързани с нарасналите социални и здравноосигурителни плащания.

Допълнителна тежест според ведомството на вицепремиера Дянков са извършените разплащания по забавени задължения към бизнеса от предходната година, както и от дефицита по европейските средства, вследствие на извършените по-високи разходи по предприсъединителните инструменти на ЕС, Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Постъпилите приходи и помощи към края на месец февруари са в размер на 3 097.6 млн. лв., или 11.7 % от планираните в ЗДБРБ за 2010 година, показва публикувания на страницата на Министерството на финансите Информационен бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет.

Продължава тенденцията на спад на вноса, докато при износа вече се виждат положителни сигнали и той бележи ръст през последните месеци. По-ниският внос, както и по-ниските цени на някои суровини и материали за преработвателната промишленост се отразяват в спад при постъпления от ДДС от внос.

От друга страна ръстът на износа води до по-висок ефективно възстановен данъчен кредит, което също допринася за по-ниските постъпления от ДДС. Ръстът на безработицата пък е сред основните предизвикателства в контекста на изпълнението на разчетите за приходите от ДДФЛ и осигурителни вноски.

Данните за изпълнението на приходите към края на месец февруари показват забавяне, основно в частта на данъчните приходи.

Напрегнато се очертава да бъде изпълнението на разчетите в частта на косвените данъци и по-конкретно приходите от ДДС и акцизи.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец февруари възлиза на 2 605.3 млн. лв., което е 84.1 % от общите постъпления по КФП.

Приходите в частта на преките данъци са 471.1 млн. лв., или са постъпили 12.7 % от планираните за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 1 272.3 млн. лв., което е 11.0 % от програмата за годината. Приходите от ДДС са в размер на 684.1 млн. лв., или 10.1 % от планираните със ЗДБРБ за 2010 г. и с 575.4 млн. лв. по-малко спрямо постъпленията към февруари 2009 г.
Неданъчните приходи и помощите са в размер на 492.3 млн. лв., или 9.0 % от разчета за годината.

Спрямо постъпленията за същия период на 2009 г. се наблюдава изоставане с 414.7 млн. лв., което се дължи на постъпилите през  януари 2009 г. авансови плащания от фондовете на ЕС, които също имат еднократен ефект и оказват влияние при съпоставката и анализа на общия размер на приходите към февруари 2010 г.

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България за общия бюджет на ЕС) към 28.02.2010 г. възлизат на 4495.7млн.лв., което е 16.7% от годишния разчет.

Текущите нелихвени разходи са в размер на 3617.5млн.лв. (16.9% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 426.7 млн. лв. (10.8 % от разчетите към ЗДБРБ за 2010г.) и лихвените плащания - на 237.8млн.лв. (40.9% от планираните за 2010г.).

Спрямо същия период на 2009 г. разходите нарастват с 816.3 млн. лв. (22.2%), в т.ч. ръстът на нелихвените разходи е 802.4 млн. лв.

Най-сериозен натиск върху разходната част на бюджета през първите два месеца на годината, оказва ръста на социални и здравноосигурителни плащания през първите два месеца на годината.

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към февруари 2010 г. от централния бюджет възлиза на 213.6 млн. лв., което е в съответствие с регламент 1150/2000 на Съвета на ЕС.

Фискалният резерв към 28.02.2010 г. е в размер на 6 344.5 млн. лв.

Подробности в Money.bg