Годишният доклад на Европейската сметна палата за финансовата 2019 година дава положително становище за отчетите на ЕС, съобщиха от ЕСП. Според одиторите, отчетите дават вярна и точна представа на финансовото състояние на ЕС. Същевременно те заключават, че плащанията са засегнати от твърде много грешки, главно в категорията, класифицирана като "високорискови разходи".

 

На фона на тези факти и въпреки подобренията в някои разходни области авторите на доклада изразяват отрицателно становище относно разходите.

 

Те също така се възползват от възможността да подчертаят необходимостта от стабилно и ефикасно управление на финансовия пакет, договорен в отговор на кризата с коронавируса, с който почти се удвояват разходите на ЕС през следващите няколко години.

 

Общото равнище на нередностите в разходите на ЕС остава относително стабилно — 2,7 % през 2019 г. в сравнение с 2,6 % през 2018 г. Съществуват и положителни елементи в разходите на ЕС, като например развитието в областта на природните ресурси и устойчивите резултати в администрацията. Въпреки това, поради начина на съставяне и развитие на бюджета на ЕС във времето, високорисковите разходи през 2019 г. представляват повече от половината от одитираните разходи (53 %), т.е. увеличение спрямо 2018 г. Това се отнася главно за плащанията, подлежащи на възстановяване, например в областта на сближаването и развитието на селските райони, където разходите на ЕС се управляват от държавите членки.

Високорисковите разходи често са предмет на сложни правила и критерии за допустимост. В тази категория продължава да има съществени грешки на равнище от 4,9 % (2018 г. — 4,5 %). Заключавайки, че нивото на грешки е широко разпространено, одиторите дават отрицателно становище относно разходите на ЕС.

Одиторите се възползват от възможността да очертаят някои прогнози. През юли 2020 г. Европейският съвет постигна политическо споразумение, съчетаващо бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. с временен инструмент за възстановяване "Next Generation EU" за справяне с икономическите и социалните последици от кризата с COVID-19. В резултат на това през следващите няколко години разходите на ЕС ще бъдат значително по-високи.

 

"Нашето отрицателно становище относно разходите на ЕС за 2019 г. е напомняне, че се нуждаем от ясни и прости правила за всички финанси на ЕС, както и от ефективни проверки за това как се изразходват средствата и дали планираните резултати са постигнати", заяви Клаус-Хайнер Лене, председател на ЕСП.

 

Междувременно усвояването от страна на държавите-членки на европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове продължава да е по-бавно от планираното. До края на 2019 г., предпоследната година от текущия седемгодишен бюджет, само 40 % (184 млрд. евро) от договореното финансиране от ЕС за периода 2014—2020 г. са били изплатени, а някои държави членки са използвали по-малко от една трета от предвидените средства. Това е довело до увеличаване на неизпълнените поети задължения до 298 млрд. евро в края на 2019 г., което се равнява на почти два годишни бюджета. Ситуацията породи допълнителни предизвикателства и рискове поради необходимостта Европейската комисия и държавите членки да осигурят допълнително време за усвояване през новия бюджетен период.

 

През 2019 г. разходите на ЕС достигат 159,1 млрд. евро, което съответства на 2,1 % от публичните разходи на държавите членки, и на 1 % от брутния национален доход на ЕС. Най-голям дял одитирани средства има във функция "Природни ресурси" (47 %), следвани от разходите по функции "Сближаване" и "Конкурентоспособност" — съответно 23 % и 13 %. Около две трети от бюджета се изразходват в рамките на "споделено управление", при което държавите членки са тези, които разпределят средствата, подбират проекти и управляват разходите на ЕС.

Всяка година одиторите извършват одит на приходите и разходите на ЕС и проверяват надеждността на годишните отчети и съответствието на приходните и разходните операции с приложимите правила и разпоредби на ниво ЕС и на ниво държави членки.

Отчетите на ЕС се изготвят чрез прилагане на счетоводни правила въз основа на международните счетоводни стандарти за публичния сектор и представят финансовото състояние и финансовите резултати на Съюза в края на предходната финансова година. Финансовото състояние на ЕС включва активите и пасивите на консолидираните му субекти в края на годината, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.