Общото движение на лихвите нагоре, вече започна да дава своето отражение и върху цената на кредити за населението. Според последните данни на БНБ през август 2022 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0.07 пр. п. до 8.26%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0.11 пр. п. до 8.78%. При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се повишава с 0.02 пр. п. до 2.49%, а ГПР - с 0.05 пр. п. до 2.76%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0.16 пр. п. до 3.20%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се увеличава с 0.17 пр. п. до 3.21%. През август 2022 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява с 0.04 пр. п. до 14.38%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове - с 0.01 пр. п. до 20.39%. 

Правителството одобрява ББР като получател на заеми с държавна гаранция

Правителството одобрява ББР като получател на заеми с държавна гаранция

Средствата са в размер съответно по 175 000 000 евро за всеки

Темповете на увеличение дават основание да се твърди, че при заемите за потребление и при жилищните кредити то се дължи на новоотпуснатите заеми, които отчитат по-високия риск на икономическата среда - увеличени разходи и намалена покупателна способност на доходите.

, защото те са законово регулирани и могат да бъдат променени само при чувствителен ръст на лихвите по левовите депозити на населението. За момента той е 0.33 процентни пункта. Въпреки това ако надхвърли 1 процентен пункт много банки ще помислят дали да не вдигнат и лихвите по старите заеми. Някои кредитни институции са включили (с определена тежест) във формулата за формиране на базовата си лихва по потребителските кредити и инфлацията и/или цената на държавния дълг.

Тяхното повишаване също може да мотивира определени кредитни институции да оскъпят вече отпуснатите заеми за населението. Независимо от всичко обаче, ако не се появи ликвиден недостиг, лихвите по заемите за гражданите едва ли ще се вдигнат с повече от половин процентен пункт до края на годината. 

През юли цената на потребителските кредити нарасна

През юли цената на потребителските кредити нарасна

Следващите месеци ще покажат дали това е началото на нова тенденция