Общият показател на бизнес климата през юни 2019 г. намалява с 1.3 пункта в сравнение с май. Това е в резултат на по-неблагоприятната стопанска конюнктура в промишлеността, строителството и сектора на услугите, показват регулярните Бизнес анкети на Националния статистически институт.

Недостигът на работна сила се затвърждава като основно затруднение и пречка за развитието на българските предприятия от всички отрасли.

Снимка 431294

Източник: НСИ

Промишленост. Бизнес климат в сектора се понижава с 1.1 пункта, което се дължи на изместване на очакванията на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от "по-добро" към запазване на "същото".

Същевременно анкетата регистрира известно подобрение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.

През последния месец се засилва неблагоприятното влияние на фактора "недостиг на работна сила", който измества на второ място затрудненията на предприятията, свързани с несигурната икономическа среда.

Строителство. Бизнес климат в строителството спада с 1.8 пункта в резултат на леко влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца също са по-резервирани.

Недостигът на работна сила, конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да са най-сериозните проблеми, ограничаващи бизнеса.

Снимка 431295

Източник: НСИ

Търговия на дребно. Бизнес климат в сектора остава приблизително на нивото си от май. Мненията на търговците на дребно относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците (както от вътрешния, така и от външния пазар) през следващите три месеца са оптимистични.

Факторът, затрудняващ в най-голяма степен дейността на предприятията, остава конкуренцията в бранша, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното му въздействие. На второ и трето място са недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда.

Услуги. През юни съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" спада с 2.1 пункта, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Относно търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко подобрена, като и очакванията им за следващите три месеца остават благоприятни, макар и по-резервирани спрямо предходния месец.

Конкуренцията в бранша продължава да е най-сериозната пречка за развитието на бизнеса. Същевременно се регистрира нарастване на неблагоприятното влияние на фактора "недостиг на работна сила", който измества на трето място затрудненията, свързани с несигурната икономическа среда.

Какво е производството на енергийни продукти у нас през април 2019 г.?

Какво е производството на енергийни продукти у нас през април 2019 г.?

Доставките на природен газ нарастват с 24.4% на годишна база