Служебното правителството прие на днешното си заседание отчета на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за 2022 г., съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

АДФИ отчита 419 приключили финансови инспекции и проверки, свързани с разходването на публични средства. Получени са 640 сигнала и искания за извършване на финансови инспекции. 12 не са били в компетенциите на АДФИ и са препратени към други държавни органи.

Както и през 2021 г., така и през миналата година най-много от извършените финансови инспекции са тези в общините (66 %), следвани от такива на други разпоредители с бюджет по държавния бюджет (15 %), търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала (13 %), разпоредители с бюджет по общинските бюджети (4 %), и други обекти (2 %).

157 422 лв. върнала в бюджета Финансовата инспекция

157 422 лв. върнала в бюджета Финансовата инспекция

Най-много са проверявани общини, а най-много нарушения - в ЗОП

Засечени са общо 2 331 194 лв. нецелево разходвани средства, от които 1 562 656 лв. са възстановени до приключването на финансовите инспекции. За останалите са дадени указания по чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ). При 28 инспекции и проверки са установени 125 индикатора за измама. 24 финансови инспекции на бенефициенти на средства по фондове и програми на ЕС са установили и регистрирали нарушения при разходване на средства, предоставени по 26 договора за финансиране.

282 инспекции са били с цел проверка на възлагането и изпълнението на обществени поръчки, което е 67 % от всички извършени финансови инспекции. Проверени са 1 008 обществени поръчки, при които са разходвани средства на обща стойност 7 069 041 023 лв. Установени са нарушения при 403 или 40% от тях. на обща стойност 3 068 680 311 лв.

Иван Шишков: Проблемът в строителството е начинът на възлагане на поръчките

Иван Шишков: Проблемът в строителството е начинът на възлагане на поръчките

Има огромното количество незаконни ремонти по пътищата у нас

Съставени са 1 026 акта за установяване на административни нарушения. 991 от тях са срещу физически и 35 - срещу юридически лица. Издадени са общо 553 наказателни постановления. 328 от тях са по актове за установяване на административни нарушения, съставени през 2022 г., а 225 са - по актове от предходния отчетен период. 67,7 % от всички издадени наказателни постановления са потвърдени от съда, отменени са 0,9 %, а 31,4 % не са влезли в сила, тъй като са обжалвани или не са връчени на нарушителите.

И през настоящия отчетен период АДФИ отчита подобряване на средата при разходване на публичните средства от лицата по чл. 4 от ЗДФИ. Намаляват установените при финансовите инспекции умишлено причинени вреди на проверяваните организации и лица. През 2022 г. те са в общ размер на 3 694 627 лв., с 1 596 266 лв. или с 30 % по-малко спрямо предходната година. Възстановените вреди през отчетния период са шест пъти повече спрямо 2021 г. Установени са 1 395 нарушения на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност. По 585 нарушения от всички установени служителите на АДФИ са били компетентни да съставят акт за установяване на административно нарушение.