Нарастване с 9.6% на брутния вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2021 г спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.4% спрямо първото тримесечие на 2021 г., показват данните на НСИ.

Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2021 г. БВП в номинално изражение достига 31 085.5 млн. лева.

Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2021 г. е 26 974.5 млн. лeвa.

Общият разход през второто тримесечие се е увеличил, според НСИ

Общият разход през второто тримесечие се е увеличил, според НСИ

Разходите за здравеопазване са се увеличили с 23.5%

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 80.2%, което в стойностно изражение възлиза на 24 932.3 млн. лева. През второто тримесечие на 2021 г. бруто капиталообразуването е 5 844.4 млн. лв. и заема 18.8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Снимка 543436

Източник: НСИ

За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.2%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто тримесечие на 2021 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 2.5% и на бруто образуването на основен капитал с 0.6%.

Крайното потребление регистрира ръст от 6.7%, а бруто образуването на основен капитал нараства с 4.2% през второто тримесечие на 2021 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 20.3%, а вносът на стоки и услуги нараства с 28.6%.