На годишна база нетният поток на преките инвестиции в България за първите четири месеца на 2021 г. е намалял с 322.3 млн. евро.

От 510.3 млн. евро за първите четири месеца на 2020 г. на 187.9 млн. евро за същия период на 2021 г. Това показват данните на БНБ, които бяха публикувани на 17 юни. Подобен срив може да се види и при данните само за месец април, когато нетният поток на преките инвестиции е бил 93.8 млн. евро докато година по-рано - през април 2020 г., той е бил 169.2 млн. евро.

"Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е отрицателен и възлиза на 116.5 млн. евро за януари - април 2021 г. Той е по-малък с 69 млн. евро от този за януари - април 2020 г., който е отрицателен в размер на 47.5 млн. евро", пише в информацията на БНБ.

Данните също така показват, че нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 0.9 млн. евро, при положителен нетен поток от 0.1 млн. евро за януари - април 2020 година. Това показва въздържане на чуждестранните лица от покупки на имоти в страната, което обаче не влия на пазара заради нарасналата активност в този сегмент на българските граждани.

По предварителни данни, статия "Реинвестиране на печалба" (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 585.3 млн. евро, при положителна стойност от 469.4 млн. евро за януари - април 2020 година. Този резултат до голяма степен се дължи на продължаващите мерки на БНБ за поддържане на висока капиталова база, които задължават банките да реинвестират печалбите си в капитала.

Нетният поток на инвестициите получени като дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 280.9 млн. евро, при положителна стойност от 88.4 млн. евро за януари - април 2020 г. Подобен резултат може да се обясни със свитата заради пандемията международна икономическа активност, която кара компаниите с чуждестранно участие да се въздържат от по-сериозни инвестиции за разширяване на дейността си, които по правило са свързани с по-голямо дългово финансиране, в това число и от техните чуждестранни майки.

Според БНБ най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари - април 2021 г. са от Нидерландия (218.5 млн. евро) и Франция (146.1 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Англия (191.1 млн. евро) и Русия (145.2 млн. евро).

България иска да привлича нови инвестиции в инициативата "Три морета"

България иска да привлича нови инвестиции в инициативата "Три морета"

В тази връзка предстои организирането на бизнес форум